Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie przy ul. Pawlikowskiego.

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =
Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Pawlikowskiego.

Załącznik do Zarządzenia Nr 127 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19.05.2023 r.
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Pawlikowskiego. Jest niezabudowana.
2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków obrębu 20 jako działka nr 143/168 o powierzchni całkowitej 0,2627 ha, objęta księgą wieczystą nr PT1P/00046360/1 i stanowi własność gminy - Miasto Piotrków Trybunalski.
3.Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości stanowiąca część, tj. ok. 2 m2 działki nr 143/168 obr.20 z przeznaczeniem do używania pod kontener na odpady, zaznaczona na załączniku graficznym do niniejszego wykazu.
4.Część nieruchomości przeznacza się do oddania w użyczenie na czas oznaczony 5 lat.
5.Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położona jest w terenie MW (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
6.Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Pasaż Karola Rudowskiego 10 oraz Szkolna 28, zamieszcza się go na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 22.05.2023 r. do dnia 12.06.2023 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 
← powrót