Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 1 =
Link
6 + 1 =
Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Załącznik do zarządzenia Nr 125
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 16 - 05 - 2023 roku
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 
Podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni od dnia 18 maja 2023 do dnia 8 czerwca 2023.
 
1.Adres nieruchomości: ul. Łódzka 43, - lokal mieszkalny numer 31.
Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów i księgi wieczystej: obręb 14, działki numer 435/1 i 435/2, powierzchnia 0,1953 ha, księga wieczysta numer PT1P/00044356/6.
Powierzchnia lokalu: 37,94 m2.
Opis lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój. Lokal położony na parterze - I kondygnacji.
Udział w nieruchomości wspólnej: 3794/323475.
Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej: 159.854,00 zł
w tym:
- cena lokalu wynosi: 151.553,00 zł,
- cena ułamkowej części gruntu wynosi: 8.301,00 zł.
 
2.Adres nieruchomości: ul. Łódzka 43, - lokal mieszkalny numer 22.
Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów i księgi wieczystej: obręb 14, działki numer 435/1 i 435/2, powierzchnia 0,1953 ha, księga wieczysta numer PT1P/00044356/6.
Powierzchnia lokalu: 57,86 m2.
Opis lokalu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Lokal położony na parterze - I kondygnacji.
Udział w nieruchomości wspólnej: 3794/323475.
Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej: 245.743,00 zł
w tym:
- cena lokalu wynosi: 233.083,00 zł,
- cena ułamkowej części gruntu wynosi: 12.660,00 zł.
 
3.Adres nieruchomości: ul. Łódzka 43, - lokal mieszkalny numer 12.
Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów i księgi wieczystej: obręb 14, działki numer 435/1 i 435/2, powierzchnia 0,1953 ha, księga wieczysta numer PT1P/00044356/6.
Powierzchnia lokalu: 48,17  m2.
Opis lokalu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój. Lokal położony na parterze - I kondygnacji.
Udział w nieruchomości wspólnej: 4817/323475.
Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej: 204.588,00 zł
w tym:
- cena lokalu wynosi: 194.049,00 zł,
- cena ułamkowej części gruntu wynosi: 10.539,00 zł.
 
4.Adres nieruchomości: ul. Łódzka 43 - lokal mieszkalny numer 4
Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów i księgi wieczystej: obręb 14, działka numer 435/1 i 435/2, powierzchnia 0,1953 ha, księga wieczysta numer PT1P/00044356/6.
Powierzchnia lokalu: 57,86 m2
Opis lokalu: 4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój. Lokal położony na I piętrze (II kondygnacji)
Udział w nieruchomości wspólnej: 5786/323475
Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej: 247.300,00 zł, w tym:
- cena lokalu wynosi: 234.640,00 zł
- cena ułamkowej części gruntu wynosi: 12.660,00 zł.
 
5.Adres nieruchomości: ul. Wronia 43 - lokal mieszkalny numer 42
Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów i księgi wieczystej: obręb 42, działka numer 2/39, powierzchnia 0,4851 ha, księga wieczysta numer PT1P/00056020/9
Powierzchnia lokalu: 48,17 m2 + piwnica 2,97 m2
Opis lokalu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój. Lokal położony na II piętrze (III kondygnacji)
Udział w nieruchomości wspólnej: 5114/348802
Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej: 206.532,00 zł. ,w tym:
- cena lokalu wynosi: 188.109,00 zł
- cena ułamkowej części gruntu wynosi: 18.423,00 zł.
 
Sposób korzystania z nieruchomości: B - tereny mieszkaniowe.
 
Lokale obciążone są prawem najmu na czas nieokreślony. O fakcie wywieszenia niniejszego wykazu najemcy lokali zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
 
Zgodnie z przepisami art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, której tekst jednolity został ogłoszony obwieszczeniem Nr 1/22 stanowiącym załącznik do uchwały Nr LIII/664/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4402 z dnia 03 sierpnia 2022 r.), najemcom lokali mieszkalnych przysługuje bonifikata od ceny sprzedaży lokalu.
 
Zwrot bonifikaty udzielonej nabywcy przy sprzedaży lokalu, należny w przypadku zbycia lub przeznaczenia lokalu na inne cele niż mieszkalne przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Wysokość hipoteki obciążającej lokal wynikać będzie z protokołu rokowań, dotyczącego warunków sprzedaży lokalu.
 
Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena sprzedaży ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego.
 
Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz opłatę sądową ponosi nabywca lokalu.
 
Sprzedaż lokali zwolniona jest od podatku VAT stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).
 
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
 wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28,
 zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
 podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, jeśli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złożą oświadczenia wyrażające zgodę na cenę ustaloną zgodnie z ustawą. Powyższy wniosek o nabycie nieruchomości należy złożyć w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 lub Pasaż Karola Rudowskiego 10.
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
dokument został podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym        
 
← powrót