Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia przy ul. Belzackiej.

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 8 =
Link
4 + 8 =
Wykaz części nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej.

Załącznik do zarządzenia Nr 143
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1.06.2023 r.
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej. Jest niezabudowana.
2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 28 jako działka nr 32/8 o powierzchni całkowitej 0,3172 ha. Objęta jest księgą wieczystą nr PT1P/00060980/7.
3.Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajduje się w terenie oznaczonym symbolem U- usługi (w tym usługi publiczne: służba zdrowia, opieka społeczna, oświata i wychowanie, kultura, administracja) na wydzielonych działkach z dużym udziałem terenów zieleni.
4.Do wydzierżawienia przeznacza się część, tj. 10 m2 nieruchomości, zaznaczoną na załączniku graficznym do wykazu, z przeznaczeniem do używania na cel handel (stanowisko nr 3).
5.Część nieruchomości przeznaczona zostaje do wydzierżawienia na czas oznaczony powyżej 3 miesięcy, do 31.10.2023 r.
6.Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi: 77,90 zł + 23% VAT tj. 17,92 zł, co daje łącznie 95,82 zł brutto.
7.Czynsz dzierżawny płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
8.Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej miesięcznemu czynszowi dzierżawnemu netto określonemu w pkt.6 wykazu.
9.Kaucję, o której mowa w pkt. 8 wykazu, należy uiścić najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy dzierżawy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy dzierżawy.
10.W przypadku zawierania kolejnych umów dzierżaw z tym samym dzierżawcą, wpłacona wcześniej kaucja zostanie zaliczona na poczet kaucji należnej w ramach tej umowy.
11.Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 2.06.2023 r. do dnia 23.06.2023 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
← powrót