Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej - Wroniej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 8 =
Link
3 + 8 =
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej - Wroniej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 
załącznik do Zarządzenia Nr 131
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22-05-2023 roku
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej - Wroniej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 
 
1. Nieruchomości położone są w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej - Wroniej.
 
2. Nieruchomości oznaczone są w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 38, 40, 43, 48 w obrębie 30; działki nr 38, 43 objęte są księgą wieczystą PT1P/00114164/5,
- nr 42 i 43 w obrębie 42, objęte są księgą wieczystą PT1P/00102503/7,
o łącznej powierzchni 9,2826 ha.
 
3. Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane.  
 
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim północne części działek nr 38 i 43 w obrębie 30 zlokalizowane są w terenie oznaczonym symbolem 1UW, 3UW (zabudowa usługowa i działalność gospodarcza, zabudowa produkcyjna) i 6KDZ (tereny dróg publicznych – projektowane drogi zbiorcze), natomiast północne części działek nr 40 i 48 w terenie 3UW. Południowe części działek nr 38, 40, 43 i 48 oraz działki nr 42 i 43 w obrębie 42 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajdują się w terenie oznaczonym symbolem R (grunty rolne) i KL, KZ (tereny układu komunikacyjnego lokalne i zbiorcze).
 
5. Do dzierżawy na okres 3 lat przeznacza się działki:
a) w  obrębie 30:
- nr 38 o pow. 1,6885 ha,
- nr 40 o pow. 0,9914 ha,
- nr 43 o pow. 1,2264 ha,
- nr 48 o pow. 1,6786 ha;
b) w obrębie 42:
- nr 42 o pow. 1,7933 ha,
- nr 43 o pow. 1,9044 ha;
o łącznej powierzchni 9,2826 ha, stanowiące grunty klasy IIIa, IIIb, IVa, IVb - z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 
6. Czynsz dzierżawny wynosi 10.144,57 zł rocznie.
W dniu sporządzenia wykazu czynsz zwolniony jest z podatku VAT. W przypadku wprowadzenia podatku VAT, zostanie on doliczony do czynszu.
 
7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt. 6. Kaucję, o której mowa wyżej, należy uiścić najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy dzierżawy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy dzierżawy. W przypadku zawierania kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, wpłacona wcześniej kaucja zostanie zaliczona na poczet kaucji należnej w ramach tej umowy.
 
8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany z IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.
 
9. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, tj. od dnia 23 maja do dnia 13 czerwca 2023 r.
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
- podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
← powrót