Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Murarskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 6 =
Link
2 + 6 =
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Murarskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 
załącznik do Zarządzenia Nr 123
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 12-05-2023 roku
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Murarskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Murarskiej.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 34 jako działka numer 592/2 o pow. 0,0235 ha i objęta księgą wieczystą PT1P/00061166/2.
 
3. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Jest ogrodzona razem z nieruchomością przyległą.
 
4. Zgodnie ze  Zmianą miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim działka zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
 
5. Przedmiotową nieruchomość oddaje się w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
 
6. Czynsz dzierżawny wynosi  674,45 zł + podatek VAT według obowiązującej stawki (obecnie 23%), tj. łącznie 829,57 zł brutto rocznie.
 
7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt. 6. Kaucję, o której mowa wyżej, należy uiścić przed zawarciem umowy dzierżawy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy dzierżawy. W przypadku zawierania kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą wpłacona wcześniej kaucja zostanie zaliczona na poczet kaucji należnej w ramach tej umowy.
 
8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany z IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.
 
9. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, tj. od dnia 15 maja do dnia 05 czerwca 2023 r. ,
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
- podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
 
I Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Andrzej Kacperek
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
 
← powrót