Dzisiaj: Sobota 03 czerwca 2023

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gościnnej 16.

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 9 =
Link
8 + 9 =
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gościnnej 16.
 
 
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gościnnej 16. Nieruchomość stanowi własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski.
 
2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 11 jako działka numer 177/3 o powierzchni 1,9456 ha. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą PT1P/00073927/2.
 
3. Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana.
 
4. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego działka numer 177/3 położona jest w terenach RM – zabudowa zagrodowa oraz R - grunty rolne.
 
5.  Nieruchomość opisaną w punkcie 2 przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 
6. Czynsz dzierżawny wynosi: 667,29 zł rocznie.
Klasa IVa – 0,2587 ha x 875,92 zł = 226,60 zł
Klasa V i pozostałe – 1,6869 ha x 261,24 zł = 440,69 zł
 
Czynsz dzierżawny zwolniony jest z podatku VAT. W przypadku wprowadzenia podatku VAT, czynsz ulegnie podwyższeniu o stawkę tego podatku.
 
7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w punkcie 6.
 
8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.
 
9. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 09 maja 2023 r. do dnia 30 maja 2023 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
← powrót