Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście - Zalesickiej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 1 =
Link
8 + 1 =
Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście - Zalesickiej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
załącznik do Zarządzenia Nr 134
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 26-05-2023 roku
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście - Zalesickiej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
 
1. Nieruchomości położone są w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście - Zalesickiej.
 
2. Nieruchomości oznaczone są w ewidencji gruntów w obrębie 33 jako działki:
- nr 105, 153/2 objęte księgą wieczystą PT1P/00045415/5,
- nr 106, 108, 109, 154/1, 154/2, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2 objęte księgą wieczystą PT1P/00030980/8,
- nr 110 objęta księgą wieczystą PT1P/00014634/0,
- nr 155/1, 155/2, objęte księgą wieczystą PT1P/00034545/5,
o łącznej powierzchni 3,7812 ha.
 
3. Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane.  
 
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej
w Piotrkowie Trybunalskim działki nr 105,106, 108, 109, 110 oraz północne części działek nr 153/2, 154/2, 155/2, 156/2, i 157/2 w obrębie 33 zlokalizowane są w terenie oznaczonym symbolami MN, MNU, KDW, KDD, KDL (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa oraz tereny układu komunikacyjnego), natomiast południowe części w/w działek oraz działki nr 154/1, 155/1, 156/1 i 157/1 zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajdują się w terenie oznaczonym symbolem MN i KD.
 
5. Do dzierżawy na okres 1 roku przeznacza się działki nr 105, 106, 108, 109, 110, 153/2, 154/1, 154/2, 155/1, 155/2, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2 w obrębie 33, o łącznej powierzchni 3,7812 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne. Działki stanowią grunty klasy IIIa, IIIb, IVa i Tp.
 
6. Czynsz dzierżawny wynosi 3.933,00 zł rocznie.  
W dniu sporządzenia wykazu dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze zwolniona jest od podatku VAT. W przypadku wprowadzenia podatku VAT, zostanie on doliczony do czynszu.
 
7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt. 6. Kaucję, o której mowa wyżej, należy uiścić przed zawarciem umowy dzierżawy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy dzierżawy.
W przypadku zawierania kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, wpłacona wcześniej kaucja zostanie zaliczona na poczet kaucji należnej w ramach tej umowy.
 
8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany z IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.
 
9. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10
i ul. Szkolna 28, tj. od dnia 26 maja do dnia 19 czerwca 2023 r.
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
- podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
 
← powrót