Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Podleśnej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 5 =
Link
9 + 5 =
Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
 
załącznik do Zarządzenia Nr 103
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 18-04-2023 roku
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
 
1. Nieruchomości położone są w Piotrkowie Trybunalskim.
 
2. Nieruchomości oznaczone są w ewidencji gruntów w obrębie 17 jako działki: nr 335/4 o powierzchni 0,0013 ha, objęta księgą wieczystą PT1P/00112571/7 i nr 353/5 o powierzchni 0,0029 ha, objęta księgą wieczystą PT1P/00058031/3.
 
3. Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę są niezabudowane.  
 
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2, w/w działki zlokalizowane są w terenie oznaczonym symbolem 1Z – tereny zieleni urządzonej ogólnodostępnej.   
 
5. Do dzierżawy na okres 3 lat przeznacza się działki nr 335/4 i 353/5 w obrębie 17 o łącznej powierzchni 0,0042 ha, z przeznaczeniem
na ogródek przydomowy – teren zielony.
 
6. Czynsz dzierżawny wynosi 120,54 zł + podatek VAT według obowiązującej stawki (obecnie 23%), tj. łącznie 148,26 zł brutto rocznie.
 
7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie
do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt. 6. Kaucję, o której mowa wyżej, należy uiścić najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy dzierżawy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy dzierżawy. W przypadku zawierania kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, wpłacona wcześniej kaucja zostanie zaliczona na poczet kaucji należnej w ramach tej umowy. 
 
8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.
 
9. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, tj. od dnia 18 kwietnia do dnia 09 maja 2023 r.

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,

- podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
 
← powrót