Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Rzemieślniczej.

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 1 =
Link
5 + 1 =
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej.
Załącznik do zarządzenia Nr 115 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28 kwietnia 2023 roku.
 
1. Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej i jest niezabudowana.
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków obrębu 16 jako działka nr 427/4 o powierzchni 0,0331 ha, objęta jest księgą wieczystą nr PT1P/00118598/4 i stanowi własność gminy - Miasto Piotrków Trybunalski. Na terenie nieruchomości znajduje się droga dojazdowa, fragment drogi pożarowej oraz miejsca postojowe służące do obsługi nieruchomości sąsiedniej przy ul. Rzemieślniczej 29.
3. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajduje się w terenie oznaczonym U/MN – usługi komercyjne z dopuszczalną zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
4. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w uchwale Nr LXII/771/23 z dnia 29 marca 2023 r. wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 427/4 obr.16 ze Wspólnotą Mieszkaniową ul. Rzemieślnicza 29, na czas oznaczony 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
5. Nieruchomości zostaje przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 10 lat z przeznaczeniem do używania jako teren służący do obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Rzemieślnicza 29.
6. Roczny czynsz z tytułu dzierżawy wynosi: 1 075,75 zł netto (3,25 zł/m2/rok x 331 m2).
Do czynszu dolicza się podatek VAT w stawce podstawowej obowiązującej w danym roku - obecnie w wysokości 23%. Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku. Czynsz płatny jest rocznie z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.
7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej połowie czynszu rocznego netto określonego w pkt. 6 wykazu.
8. Kaucję, o której mowa w pkt. 7 wykazu, należy uiścić najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy.
9. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od 4 maja 2023 r. do 25 maja 2023 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
 
← powrót