Dzisiaj: Sobota 03 czerwca 2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej przy ul. Kostromskiej.

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 7 =
Link
8 + 7 =
Wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy - Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej.
Załącznik do zarządzenia Nr 105
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r.
 
1. Część nieruchomości przeznaczona do dzierżawy o pow. 24 m² położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 64a i jest niezabudowana.
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków obrębu 28, jako działka nr 2/272 o powierzchni całkowitej 0,1566 ha, objęta jest księgą wieczystą nr PT1P/00042028/4 i stanowi własność gminy - Miasto Piotrków Trybunalski.
4. Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic J. Słowackiego, Kostromskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim. Zgodnie z ustaleniami planu część nieruchomości będąca przedmiotem dzierżawy znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 2ZU (tereny zieleni urządzonej).
5. Część nieruchomości zostaje przeznaczona do oddania w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. Juliusza Słowackiego, na czas oznaczony do 28.02.2027 r.
6. Przedmiotem dzierżawy jest część, tj. 24 m2 działki nr 2/272 obr.28, z przeznaczeniem pod pergolę śmietnikową wraz z dojściem niezbędnym do prawidłowego jej funkcjonowania.
7. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w uchwale Nr LXII/770/23 z dnia 29 marca 2023 r. wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy, na czas oznaczony powyżej 3 lat, tj. do 28.02.2027 r. obejmującej część nieruchomości opisaną powyżej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
8. Przedmiot dzierżawy zaznaczony został na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszego wykazu.
9. Roczny czynsz z tytułu dzierżawy wynosi: 89,76 zł netto.
Do czynszu dolicza się podatek VAT w stawce podstawowej obowiązującej w danym roku - obecnie w wysokości 23%. Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku. Czynsz płatny jest rocznie z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.
10. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości połowie rocznego czynszu netto określonego w pkt. 9 wykazu.
11. Kaucję, o której mowa w pkt. 10 wykazu, należy uiścić najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy.
12. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 26 kwietnia 2023 r. do dnia 17 maja 2023 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 
← powrót