Dzisiaj: Poniedziałek 01 marca 2021

Aktualności

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37
Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 8 lutego 2021 r.
 
Wykaz
 
lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Szmidta 15 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
 
1.Lokal mieszkalny nr 16 mieszczący się w budynku położonym przy ul. Szmidta 15 w Piotrkowie Trybunalskim na działkach oznaczonych nr 162/30 i 162/31 w obrębie 20, o pow. 0,1751 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PT1P/00048953/9.
2.Ww. lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.
3.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2/ powierzchnia pomieszczenia przynależnego w m2 –  40,72 m2 / - m2
4.Udział w nieruchomości wspólnej - 4072/323000
5.Opis i przeznaczenie nieruchomości - Zabudowa mieszkaniowa. Lokal przeznaczony do sprzedaży w formie bezprzetargowej wraz z udziałem w gruncie.
6. Cena nieruchomości: 115.625,00 zł w tym
7.Cena lokalu mieszkalnego – 110.074,00 zł
8.Cena ułamkowej części gruntu – 5.551,00 zł
9.Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego pokrywa nabywca.
10.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni tj. od dnia 17 lutego 2021 r.  do dnia 10 marca 2021 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
11.Pierwszeństwo w nabyciu lokalu/lokali przysługuje osobie/osobom, która/które jest/są najemcą/najemcami lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
Piotrków Tryb., dnia 8. 02. 2021 r.
 
 
Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37
Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 8 lutego 2021 r.
 
Wykaz
 
lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Pawlikowskiego 2 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
 
1.Lokal mieszkalny nr 11 mieszczący się w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 2 w Piotrkowie Trybunalskim na działkach oznaczonych nr 134, 143/119 w obrębie 20, o pow. 0,1062 ha, dla której prowadzone są księgi wieczyste KW Nr PT1P/00017608/0, KW Nr PT1P/00051062/0.
2.Ww. lokal mieszkalny składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.
3.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2/ powierzchnia pomieszczenia przynależnego w m2 –  32,95 m2 /- m2
4.Udział w nieruchomości wspólnej - 3295/116402
5.Opis i przeznaczenie nieruchomości - zabudowa mieszkaniowa. Lokal przeznaczony do sprzedaży w formie bezprzetargowej wraz z udziałem w gruncie.
6.Cena nieruchomości: 91.815,00 zł w tym
7.Cena lokalu mieszkalnego – 84.256,00 zł
8.Cena ułamkowej części gruntu – 7.559,00 zł
9.Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego pokrywa nabywca.
10.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni od dnia 17 lutego 2021 r.  do dnia 10 marca 2021 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
11.Pierwszeństwo w nabyciu lokalu/lokali przysługuje osobie/osobom, która/które jest/są najemcą/najemcami lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
Piotrków Tryb., dnia 8.02.2021 r.
 
 
Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 05 lutego 2021 r.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 22, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 22.
Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta PT1P/00083219/9.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 17 jako działka numer 380 o pow. 0,0169 ha.
 
3. Działka numer 380 o kształcie zbliżonym do trapezu o przeciętnej szerokości około 7 m jest niezabudowana, stanowi zieleniec przylegający do budynku mieszkalnego jednorodzinnego posadowionego w granicy nieruchomości przyległej.
Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Leśnej - drogi o nawierzchni asfaltowej.
 
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 09 listopada 2005 r. działka numer 380 znajduje się w jednostce urbanistycznej 6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
5. Cena nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 22 wynosi: 16.200,00 zł.
Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według obowiązującej w dacie  sprzedaży stawki – obecnie 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami).
 
6. Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
 
7. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością  zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
8. Uchwałą Nr XXVIII/393/20 z dnia 29 października 2020 r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyraziła zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 22.
Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomość następuje w trybie bezprzetargowym, jako grunt przyległy, niezbędny do poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej sąsiedniej nieruchomości położonej przy ul. Leśnej 24, stosownie do treści art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami).
 
9. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
 
  • wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10  i  ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 10 lutego 2021 r. do dnia 03 marca 2021 r.
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
  • podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
10. Nieruchomość położona w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 22 została nabyta na rzecz Skarbu Państwa na podstawie postanowienia z dnia 30 czerwca 1960 r. Sądu Powiatowego w Piotrkowie Tryb. sygn. akt I Ns 272/60 o stwierdzenie zasiedzenia.
Następnie, decyzją Wojewody Piotrkowskiego RG.III.7224-4/2120/92 z dnia 24 lipca 1992 r., stwierdzono nabycie, z mocy prawa, własności przedmiotowej nieruchomości przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski.
 
Z uwagi na powyższe, przy zbywaniu działki objętej niniejszym wykazem, nie ma zastosowania art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami).
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 03 lutego 2021 r.
 
Wykaz niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 27, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego.
 
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 27.
Powyższa nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy Nr 1069/SPN/S/18 z dnia 7 września 2018 r., zawartej na okres 3 lat, od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na obsługę komunikacyjną wybudowanego na przyległej nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej 29 budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest  w operacie ewidencji gruntów obręb 16 jako działka nr 427/4 o powierzchni 0,0331 ha.
 
3. Nieruchomość ogrodzona i zagospodarowana łącznie z nieruchomością przyległą oznaczoną jako działki numer 429/2 oraz numer 433, zabudowaną pięciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Działka numer 427/4 stanowi teren parkingu towarzyszącego zabudowie wielorodzinnej wydzielonego betonowymi obrzeżami. W części wewnętrznej wykonano nawierzchnię z kostki betonowej.
Dojazd do nieruchomości odbywa się ulicą Rzemieślniczą - drogą z nawierzchnią asfaltową.
 
4. Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Stosownie do ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” działka nr 427/4 znajduje się na terenie jednostki urbanistycznej położona jest na terenie jednostki urbanistycznej określonej symbolem U/MN – usługi komercyjne z dopuszczalną zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości ustala właściwy organ w decyzji administracyjnej, na wniosek inwestora.
 
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości oraz interpretacji zapisów planu miejscowego uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
5. Cena nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 27 wynosi: 85.000,00 zł.
 
6. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami) sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z podatku VAT, wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT.
Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
 
7. Sprzedaż ww. nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nieruchomości, o których istnieniu nie wiedział w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności ze strony wszystkich służb miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Stabilizacja punktów granicznych nieruchomości nastąpić może na koszt jej nabywcy.
 
8. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
9. Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego.
 
W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie właściciele nieruchomości przyległych.
 
10. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
 
  • wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 10 lutego 2021 r. do dnia 03 marca 2021 r.
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
  • podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
11. Własność nieruchomości objętej niniejszym wykazem gmina Miasto Piotrków Trybunalski nabyła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny z dnia 06 marca 2018 r., wydanego w sprawie sygn. akt  I Ns 1189/17 o nabyciu spadku.
 
Z uwagi na podaną wyżej podstawę nabycia, stosownie do treści art. 216 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami), przy sprzedaży działki objętej niniejszym wykazem, nie ma zastosowania art. 34 ust. 1 pkt 2 regulujący kwestie przysługującego pierwszeństwa w nabyciu  nieruchomości.
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20
Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 26 stycznia 2021 roku
 
Wykaz
 
udziału 5684/196777 w ułamkowych częściach w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Belzackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 28 jako działka nr 12/7 na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego, w trybie bezprzetargowym
Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb., przy ul. Belzackiej.
Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 28, jako działka nr 12/7 o pow. 0,0008 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PT1P/00100263/8.
Powierzchnia działki nr 12/7 obr. 28 – 8 m2.
Opis i przeznaczenie nieruchomości – przeznaczeniem działki nr 12/7 obr. 28 jest zbycie udziałów w ułamkowych częściach na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul. B. Prusa 2 – obr. 28 działka nr 13/2, na której posadowiona jest pozostała część budynku, z którego wydzielono i zbyto już lokale mieszkalne.
Cena udziału wynoszącego 5684/196777 części w działce nr 12/7, przypadającego właścicielowi lokalu mieszkalnego nr 41 wynosi: 61,55 zł.
Cena nabycia udziału płatna jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy. cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni od dnia  28.01.2021 r.  do dnia 18.02.2021 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Piotrków Tryb., dnia 26.01 2021 r.
 
Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
 
Dokument został podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Władysława Broniewskiego – ul. Ronalda Reagana i ul. Ronalda Reagana, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 57 przy ul. Łódzkiej 43 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 65 przy ul. Łódzkiej 35 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 13 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu