Dzisiaj: Poniedziałek 26 lutego 2024

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej przy Alejach 800 - lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej przy Alejach 800- lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim – VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta PT1P/00048476/1.
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów obręb 25 jako działki numer: 160/6,161/7 i 162/3 o łącznej powierzchni 0,6669 ha.
 
3. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w środkowo – zachodniej części miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Teren dobrze skomunikowany z centrum miasta oraz siecią dróg krajowych – autostradą A1 oraz drogą ekspresową S-8. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz produkcyjno -usługowa. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. Sąsiedztwo dalsze stanowi zabudowa mieszkalno – usługowa strefy pośredniej miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 
Nieruchomość nie jest zabudowana, w części południowej działki w znacznej części porośnięte są samosiewami drzew i krzewów, których ochronę oraz ewentualne usunięcie określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r., poz. 1336). Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów powołanej wyżej ustawy o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi posiadacz nieruchomości. Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę istotną rolę jaką spełniają zadrzewienia i zakrzaczenia, zaleca się ograniczenie działań związanych z wycinką drzew i krzewów tylko do uzasadnionych przypadków.
 
W przypadku powstania odpadów przy wycince drzew i krzewów, posiadacz nieruchomości jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz.1587 z późniejszymi zmianami).
Przez działki przebiega czynna sieć wybudowanej w 2001 r miejskiej kanalizacji sanitarnej DN 200mm, oznaczona kolorem brązowym na mapie stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego wykazu. Stosownie do opinii Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawartej w piśmie TN.804-69/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r., z uwagi na posadowienie kanałów oraz konieczność zapewnienia możliwości wykonywania czynności eksploatacyjnych należy zachować strefę ochronną o szerokości 4,0 m po obu stronach kanału, licząc od jego osi.
W związku z powyższym w umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustanowiona zostanie nieodpłatna  służebność przesyłu na czas nieoznaczony, w zakresie której to służebności właściciel mediów lub osoba (jednostka organizacyjna  posiadająca prawo do jego dysponowania) będzie uprawniony do każdorazowego wejścia i wjazdu sprzętem mechanicznym typu ciężkiego na nieruchomość w celu wykonania niezbędnych robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz wszelkimi naprawami i remontami, jak również usuwaniem awarii.
Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek utrzymania nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu kanału oraz zachowania wymaganych odległości w przypadku sytuowania obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów.
Nabywcy nieruchomości, jak również jego następcom prawnym, nie przysługuje obecnie i nie będą przysługiwały w przyszłości, jakiekolwiek roszczenia z tytułu ustanowienia i wykonywania służebności przesyłu.
Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do realizacji zamierzonej inwestycji oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona we własnym zakresie, w porozumieniu z gestorami sieci.
 
Nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione, zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065).
Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i terenach sąsiednich.
 
Dojazd do nieruchomości zapewniony jest istniejącym w terenie zjazdem z drogi publicznej - Al. 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego drogi o nawierzchni asfaltowej.
Budowa nowego wjazdu wymaga uzyskania zgody na jego wykonanie wraz z warunkami i parametrami technicznymi określonymi przez zarządcę drogi oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Budowa i przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją nie drogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z późniejszymi zmianami).
 
4. Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani też nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego przyjętego Uchwałą Nr XLIX/837/2006 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r. z późniejszymi zmianami działki numer 160/6,161/7 i 162/3 położone są w terenie oznaczonym symbolem U/MN – usługi komercyjne z dopuszczalną zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości ustala właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora.
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
5.Ww. nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.
 
6.Cena nieruchomości położonej przy Alejach 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wynosi: 1.150.000,00 zł.
 
7. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późniejszymi zmianami) sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z podatku od towarów i usług, wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy  dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
 
8.Sprzedaż działek odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt,
po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.

9. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
10. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 20 lutego 2024 r. do dnia 11 marca 2024 r.
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkpw.pl,
- podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
11.Pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości ustala się od dnia 20 lutego 2024 r. do dnia 01 kwietnia 2024 r.
Osoby, o których mowa, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego        
(-) Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 

Załączniki artykułu