Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej Nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =
Umowa nr: POIS.08.01.00-00-022/10-00 z  22 marca 2011 roku
Wartość projektu: 9 470 016,00 zł
Okres realizacji: 2010 - 2012

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie VIII.1: Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Instytucja Zarządzająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Montaż finansowy projektu:
UE: 7 299 984,99 zł.
Budżet Miasta: 2 170 031,01 zł

Projekt obejmował:
1. Budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia
Skrzyżowanie ulic: Wolborskiej, Wierzejskiej, Wyzwolenia i Rzemieślniczej w Piotrkowie Trybunalskim zostanie rozbudowane i przebudowane na skrzyżowanie typu rondo. Powstała kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Przebudowane zostały podziemne linie energetyczne i teletechniczne, a także napowietrzne linie energetyczne i gazociąg. Przebudowano istniejące zjazdy indywidualne i publiczne oraz ogrodzenia.
2. Rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska
Oprócz rozbudowy istniejącego układu skrzyżowań inwestycja przewidywała budowę wziemnej wydzielonej linii oświetlenia ulicznego oraz likwidację istniejącego. Do przebudowy przeznaczone zostały istniejące napowietrzne linie energoelektryczne wraz z przyłączami, które kolidują z planowaną inwestycją. W oparciu o koncepcję odprowadzenia wód opadowych z południowej części miasta Piotrkowa Trybunalskiego na terenie inwestycji przewidziano budowę kanalizacji deszczowej obejmującej ulice dolotowe wraz z tarczami rond.