Dzisiaj: Niedziela 03 lipca 2022

e-Rodzina

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 5 =
Link
5 + 5 =

Rekrutacja do projektu „e-Rodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego”

O udzielenie wsparcia w ramach przedmiotowego projektu może ubiegać się:

1) Wnioskodawca będący rodzicem / opiekunem prawnym ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej (szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej  w Piotrkowie Trybunalskim), na którego pobierane jest stypendium socjalne w roku szkolnym 2013-2014 zgodnie z ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późn. zm.);

2) Wnioskodawca będący rodziną zastępczą / rodzinnym domem dziecka.


Wniosek o udzielenie wsparcia składa się:

a) w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń - dotyczy Wnioskodawców wskazanych w pkt 1)

b) w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wysoka 24/26 dotyczy Wnioskodawców wskazanych w pkt 2)


Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać w okresie od 17.01.2014 r. do 07.02.2014 r.

Do wniosku o udzielenie wsparcia należy dołączyć:

a) oświadczenie o braku komputera i dostępu do internetu, podpisane przez Wnioskodawcę,
b) oświadczenie i deklaracja Wnioskodawcy o przystąpieniu do projektu, podpisane przez Wnioskodawcę,
c) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o prawdziwości danych zawartych
we wniosku, podpisane przez Wnioskodawcę.

Poniżej do pobrania znajduje się Regulamin okreslający tryb i warunki przyznawania wsparcia w ramach realizacji projektu „e-Rodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego” wraz z załącznikami.

Załączniki artykułu

Załącznik 2 (pobrań: 6785)
Załącznik 3 (pobrań: 6963)
Załącznik 4 (pobrań: 6820)
Regulamin (pobrań: 7282)
Umowa użyczenia (pobrań: 9156)