Kształcenie młodzieży niepełnosprawnej

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 2 =
Link
3 + 2 =

Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Ustawa o systemie oświaty stwarza niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży możliwość kształcenia się w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych oraz szkołach specjalnych, a także wychowania w przedszkolach integracyjnych i specjalnych.

Wychowanie przedszkolne i spełnianie obowiązku szkolnego może być również organizowane w formie nauczania indywidualnego przyznawanego dzieciom i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym lub innym, o ile orzeczono taką formę kształcenia.

W Piotrkowie Trybunalskim system kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej koordynowany jest przez Referat Edukacji Urzędu Miasta w ramach całościowego systemu wychowania i nauczania.

O zakwalifikowaniu dziecka niepełnosprawnego do jednej z wymienionych form kształcenia i opieki decyduje zespół orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, po przeprowadzeniu postępowania orzekającego i kwalifikującego. Poradnia zapewnia również dziecku pomoc psychologiczno- pedagogiczną zalecaną w orzeczeniu, w takim zakresie, w jakim do udzieleniatej formy nie jest przygotowana szkoła lub placówka. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest wskazaniem najodpowiedniejszej formy kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych dziecka oraz wskazaniem właściwych form pomocy specjalistycznej. Jednocześnie należy podkreślić iż orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalistycznego nie jest równoznaczne ze skierowaniem dziecka do jakiejkolwiekszkoły specjalnej.

Dziecko mające orzeczenie, może uczyć się w szkole ogólnodostępnej wybranej przez rodziców w klasie ogólnodostępnej, w klasie integracyjnej, w szkole specjalnej lub specjalistycznym ośrodku szkolno- wychowawczym.

W Piotrkowie Trybunalskim nauczanie dzieci niepełnosprawnych odbywa się w:

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym mieszczącym się przy Alejach 3 Maja 28/38, w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna - dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 Specjalna - dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy - dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, którzy ukończyli naukę w szkole podstawowej
- Grupy wychowawcze – (Internat) - dla uczniów Ośrodka.
W przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody dyrekcji szkoły o zorganizowaniu dla danego dziecka tej formy kształcenia trwają prace nad utworzeniem oddziałów integracyjnych w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.
Opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną tj. z upośledzeniem umysłowym i ruchowym, w wieku od 0 do 7 lat, prowadzi w naszym mieście Ośrodek Rehabilitacyjno Szkoleniowo Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Mickiewicza 98/102, będący jednostką niepubliczną, działającą w ramach Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Ośrodek, przygotowując dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, prowadzi zajęcia zmierzające do:
- wczesnej interwencji, w przypadku stwierdzenia u dziecka cech nieprawidłowego rozwoju,
- wszechstronnego usprawnienia dziecka poprzez kadrę specjalistów m.in. pedagogów specjalnych, pedagogów nauczania początkowego, logopedów, terapeutów zajęciowych,
- rehabilitacji leczniczej, poprzez konsultacje i zabiegi rehabilitacyjne.
Małe dzieci trafiające do Ośrodka, mają tu szansę na usprawnienie psychoruchowe i wszechstronną stymulację rozwoju, kontakt z grupą rówieśniczą, rozwój więzi społecznych i emocjonalnych. Placówka ta funkcjonuje w systemie przedszkolnym i prowadzi terapię indywidualną w godzinach popołudniowych.

Przepisy prawa a osoba niepełnosprawna - wybrane zagadnienia (szczegółowe  - TUTAJ)