Dzisiaj: Niedziela 03 lipca 2022

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =

INFORMACJA  NT. PROJEKTU „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

Miasto Piotrków Trybunalski wraz z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej realizuje Projekt pn.  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim”, w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podstawowym celem Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W wyniku realizacji Projektu zostanie zakupiony i nieodpłatnie przekazany sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu 100 gospodarstwom domowym. Dzieci i młodzież z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego będzie miała szanse na lepszy start  w przyszłość. Nabycie umiejętności korzystania z komputera i dostęp do Internetu wpłynie na poprawę warunków edukacji szkolnej, co przyczyni się do podniesienia poziomu cywilizacyjnego. Jednocześnie poprzez realizację Projektu zostanie zwiększony dostęp do edukacji dla osób niepełnosprawnych. Niniejszy Projekt jest uzupełnieniem projektu „Piotrkowska platforma e-lerningowa” i dlatego dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii możliwe będzie korzystanie z zasobów edukacyjnych. Projekt umożliwi bezpłatne korzystanie z interaktywnych materiałów edukacyjnych oraz rozbudowanych kursów cyfrowych pozwalających rozwijać wybrane umiejętności. Uczestnicy projektu  podczas szkoleń zostaną przeszkoleni z zakresu podstaw obsługi komputera, , systemu operacyjnego, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, podstaw korzystania z Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Miasto poprzez realizacje projektu umożliwi również korzystanie ze szkoleń e – lerningowych w zakresie kursów językowych, a także szkoleń z zakresu pozyskania umiejętności, które później zaowocują w znalezieniu pracy.
Projekt zakłada również zakup 20 komputerów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zakup 16 komputerów wraz ze specjalistycznym sprzętem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
Cala wartość Projektu opiewa na kwotę 985.041,00 zł., z czego dotacja jaką pozyskało Miasto ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka to kwota 837.284,85 zł. Wkład własny w wysokości 147.756,15 zł.  pokryje Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej.

Projekt jest skierowany do 100 gospodarstw domowych wybranych spośród następujących grup:
- gosp. domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i /lub świadczeń rodzinnych
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
- rodziny zastępcze
- rodzinne domy dziecka, samotni rodzice

Sprawdź w regulaminie, czy możesz brać udział w projekcie. Pobierz wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, wypełnij go i koniecznie dostarcz do pok. 309 Urzędu Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10 do dnia 24.12.2012 r. do godziny 15.30 ( załączniki dostępne poniżej) .

logo projektu