Dzisiaj: Sobota 03 czerwca 2023

Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38e

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 7 =
Link
9 + 7 =
Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38e
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38e. Nieruchomość stanowi własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski.
 
2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 31, jako działka nr 15/15 o powierzchni 1,1851 ha. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW/PT1P/00063454/2.
 
3. Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są budynki, w których prowadzona jest działalność oświatowa.
 
4. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działka nr 15/15 położona jest w terenie U – usługi (w tym publiczne: służba zdrowia, opieka społeczna, oświata i wychowanie, kultura i administracja) na wydzielonych działkach z dużym udziałem terenów zieleni.
 
5.  Do oddania w użyczenie na czas nieokreślony przeznacza się niezabudowaną część działki nr 15/15 obr. 31 o powierzchni 475 m2 zaznaczoną na załączniku graficznym do niniejszego wykazu, stanowiącą część nieruchomości opisanej w pkt 2.
 
6. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 24.05.2023 r. do dnia 14.06.2023 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
← powrót