Dzisiaj: Sobota 03 czerwca 2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia ul. Belzacka

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 8 =
Link
8 + 8 =
Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej.
Załącznik do zarządzenia Nr 116 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9.05.2023 r.
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej. Jest niezabudowana.
2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 28 jako działka nr 32/8 o powierzchni całkowitej 0,3172 ha. Objęta jest księgą wieczystą nr PT1P/00060980/7.
3.Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajduje się w terenie oznaczonym symbolem U- usługi (w tym usługi publiczne: służba zdrowia, opieka społeczna, oświata i wychowanie, kultura, administracja) na wydzielonych działkach z dużym udziałem terenów zieleni.
4.Do wydzierżawienia przeznacza się część, tj. 10 m2 nieruchomości, zaznaczoną na załączniku graficznym do wykazu, z przeznaczeniem do używania na cel handel (stanowisko nr 2).
5.Część nieruchomości przeznaczona zostaje do wydzierżawienia na czas oznaczony, tj. od dnia podpisania umowy dzierżawy do 30.09.2023 r.
6.Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi: 77,90 zł + 23% VAT tj. 17,92 zł, co daje łącznie 95,82 zł brutto.
7.Czynsz dzierżawny płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
8.Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej miesięcznemu czynszowi dzierżawnemu netto określonemu w pkt.6 wykazu.
9.Kaucję, o której mowa w pkt. 8 wykazu, należy uiścić najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy dzierżawy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy dzierżawy.
10.W przypadku zawierania kolejnych umów dzierżaw z tym samym dzierżawcą, wpłacona wcześniej kaucja zostanie zaliczona na poczet kaucji należnej w ramach tej umowy.
11.Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 10.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
 

Załączniki artykułu

← powrót