STRATEGIA ROZWOJU MIASTA - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2020

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 1 =
Link
5 + 1 =
SRM 2020
W dniu 22 grudnia 2014r. Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr III/22/14 przyjęty został Program rozwoju pod nazwą "Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020".
Strategia jest dokumentem określającym główne kierunki zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego w dłuższym okresie czasu. Określa najogólniejszą wizję miasta w przyszłości - jego pożądany obraz, do którego zmierzamy. 
Prace nad strategią toczyły się z uwzględnieniem zasady koncentracji na realnych siłach Miasta (wykorzystanie dogodnego położenia i tradycji historycznych oraz kapitału ludzkiego) i zasady koncentracji na wyzwaniach najistotniejszych dla przyszłości (wybór najważniejszych celów).
Opracowywanie programu rozwoju pn. „Strategia…” uwzględniało uspołecznienie procesu budowania strategii. Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/807/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27.06.2014r., oraz Zarządzeniem nr 288 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 lipca 2014r., w dniach od 18 sierpnia 2014r. do 30 września 2014r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego. Przeprowadzona została również strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 pkt 2. ustawy  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.).
Poniżej znajduje się Uchwała Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z przedmiotowym dokumentem.

Osoba do kontaktu:
Kontakt
Katarzyna Szokalska
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji
ul. Szkolna 28 
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44/ 732 18 41
e-mail: k.szokalska@piotrkow.pl
lub
Katarzyna Szymańska
Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji
ul. Szkolna 28 wejście A pok. 254
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044/ 732 18 36
e-mail: k.szymanska@piotrkow.pl 

Załączniki artykułu

← powrót