Nabór kandydatów na ławników

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 2 =
Link
5 + 2 =
gavel-g237f9ae12_1920_0
Kończy się czteroletnia kadencja ławników orzekających w Sądach Rejonowym i Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów na ławników na kolejną kadencję.
31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2019. W związku z powyższym Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2023 r. dokona wyboru ławników na lata 2024-2027. 

W związku ze zbliżającymi się wyborami można już zgłaszać kandydatów na ławników. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 r. 
Zgłoszeń można dokonywać w Biurze Rady Miasta (Pasaż Karola Rudowskiego 10), pok. 107 (I piętro), w godz. 9.00–15.00, we wtorki w godz. 10.00 – 17.00. Informacja telefoniczna w sprawie wyborów ławników pod numerem 44 732 77 29; 44 732 77 19.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego po upływie tego terminu lub zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Ławnikiem może być wybrany ten kto: 
  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
  4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  7. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy:
  1. Prezesi właściwych sądów;
  2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
  3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Więcej informacji o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 w załączniku poniżej oraz TUTAJ.
← powrót