Wniosek o wypłatę świadczenia za zakwaterowanie uchodźcy

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 5 =
Link
1 + 5 =
sleed
Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, przybyłym do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta przy ul. Szkolnej 28 pok. 236.
Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli do Polski.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty ustalono wysokość świadczenia w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP, i jest wypłacane "z dołu". Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

WNIOSEK W SPRAWIE WYPŁATY ZAWIERA:
1) imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składającego wniosek;
2) PESEL lub NIP składającego wniosek;
3) adres e-mail składającego wniosek;
4) numer telefonu składającego wniosek;
5) liczba osób, na które wnioskuje się o przyznanie świadczenia;
6) adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania;
7) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane zostanie świadczenie;
8) oświadczenie wnioskodawcy składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za
 składanie fałszywych oświadczeń:
- o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
- że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
- że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
- że za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
- że dane podane we wniosku są prawdziwe.
 Do wniosku składa się załącznik – KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA zawierającą:
- imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL;
- wskazanie liczby dni, w których zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie danej osobie.
Ww. kartę składa się za każdą osobę przyjętą do zakwaterowania (np. 5 osób przyjętych = 5 załączników do wniosku).
Wnioski składa się do Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 (II piętro, pok. 236).
Dokument można złożyć osobiście (w formie papierowej), choć preferowane jest wysłanie korespondencji za pośrednictwem platformy EPUAP.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania znajduje się w załączniku poniżej.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.
Przedłużenie świadczenia, o którym mowa w:
1) pkt 1 i 2 - przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
2) pkt 4 - przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
3) pkt 5 - przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
4) pkt 6 - przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.
W przypadku, gdy za osobę przyjętą do zakwaterowania i wyżywienia pobierano już świadczenie, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - i spełnia ona warunki do przedłużenia świadczenia powyżej 120 dni, należy do wniosku o przedłużenie wypłaty świadczenia pieniężnego dołączyć dokumenty potwierdzające jeden z ww. punktów uprawniających do przedłużenia świadczenia.

Uwaga – TERMINY NA ZŁOŻENIU WNIOSKU 

Art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw - wskazuje, że wnioski o ww. świadczenie pieniężne, obejmujące okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 1 lipca br., składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. Wnioski złożone z uchybieniem terminów pozostawia się bez rozpoznania.
Natomiast dla zdarzeń mających miejsce po wejściu w życie ww. ustawy, tj. po 1 lipca br., zgodnie z art. 13 ust. 1e i 1f ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek złożony z uchybieniem terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki artykułu

← powrót