Kierunek przyszłość

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 8 =
Link
7 + 8 =
Umowa nr: RPLD.11.01.02-10-0113/18-00 z dnia 29.03.2019
Wartość projektu: 1 019 852,90 zł.
Okres realizacji: 03.2019r. – 02.2021r.
 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.1: Wysoka jakość edukacji
Poddziałania XI.1.2: Kształcenie ogólne
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego
 
Montaż finansowy projektu:
UE: 947 484,80 zł.
Budżet Państwa: 0,00 zł.
Budżet Miasta: 72 368,10 zł.
 
Głównym założeniem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu i technologii  informacyjno-komunikacyjnych, udział uczniów w zajęciach dodatkowych i wyrównawczych oraz w zajęciach z przedsiębiorczości.
W ramach projektu nauczyciele skorzystają z możliwości odbycia studiów podyplomowych (Przedsiębiorczość), szkoleń z tutoringu (metoda dydaktyczna mająca na celu rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy i rozwoju), szkoleń z prowadzenia zajęć metodą eksperymentu.
Celem projektu jest podniesienie u 220 uczniów liceum kluczowych kompetencji, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji 40 nauczycieli.
Działania planowane do realizacji wpłyną również na wyrównanie szans uczniów z różnych środowisk, zarówno przez indywidualne podejście do pracy z uczniem, nauczanie eksperymentalne, jak również rozwój kompetencji kluczowych.
Uczniowie otrzymają bezpłatne wsparcie w zakresie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (zajęcia dodatkowe  i wyrównawcze), przedsiębiorczości (kariera zawodowa - jak ją umiejętnie zaprojektować; realizacja biznesu - od pomysłu do sukcesu; pozyskiwanie funduszy na działania zawodowe) oraz otrzymają wsparcie tutora.  Ponadto uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć dodatkowych i wyrównawczych z geografii, biologii, chemii, matematyki i fizyki. Zajęcia pozwolą uczniom na rozwinięcie pasji i talentów przedmiotowych, a także wpłyną na lepsze wyniki w nauce. Naukę będzie odbywać się poprzez wykonywanie eksperymentów i projektów naukowych. W ramach zajęć przewidziano wyjazdy do ośrodków zajmujących się prowadzeniem warsztatów  eksperymentalnych oraz wyjazdy naukowe.
Ponad pół miliona zł to kwota, która zostanie przeznaczona na doposażenie pracowni dydaktycznych: biologicznej, chemicznej, geograficznej, fizycznej, matematycznej. Doposażenie pracowni pozwoli na realizację zajęć w szkole oraz zajęć projektowych w sposób ciekawy i przede wszystkim doświadczalny, poprzez eksperyment. Zakupione zostaną m.in. meble, sprzęt komputerowy, drukarka 3D, tablice interaktywne, zestawy do doświadczeń czy mapy.
 
 
← powrót