Wspólnie możemy więcej

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 1 =
Link
7 + 1 =
Umowa nr: RPLD.11.01.02-10-B033/16 z dn. 27.06.2017 r.
Wartość projektu:  471 696,99 zł.
Okres realizacji: 2017 – 2018.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa XI: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Działanie XI.1: Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie XI.1.2: Kształcenie ogólne
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego.

Montaż finansowy projektu:
UE: 400 942,44 zł.
Budżet Państwa: 37 719,91zł
Budżet Miasta: 33 034,64 zł.
 
Projekt miał na celu podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach z klasami gimnazjalnymi z terenu Piotrkowa Trybunalskiego, wzrost kompetencji kluczowych u 129 uczniów oraz stworzenie nowoczesnego zaplecza dydaktycznego z:
•klasy Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone w V Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w PT, ul. Roosevelta 1, inne miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: ul. Żwirki 7.
•klasy Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone w IV LO im. Generała Stefana Roweckiego- Grota w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Broniewskiego 5.
•klasy Gimnazjum nr 6 prowadzone w Szkole Podstawowej nr 17 im.Janusza Korczaka
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Aleja 3 maja 28/34.
 
W ramach projektu został zakupiony także sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas  zajęć  z dziećmi.
 
Dodatkowo wsparciem projektu zostało objętych 24 nauczycieli, którzy powiększą swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych oraz specjalistycznych kursach.

 
← powrót