17 maja 2023 roku rusza nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych na lata 2024-2030

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 7 =
Link
5 + 7 =
W ramach prac nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030, zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na wyznaczonych obszarach rewitalizacji, tj. jednostki strukturalne: nr 1 - „Śródmieście”, 13 – „Bugaj”, 15 – „Żwirki”. Szczegółowe informacje nt. obszarów rewitalizacji znajdują się w fiszy projektowej.
Zgłaszane propozycje winny ograniczać się tylko do obszarów rewitalizacji wskazanych w załączonym formularzu fiszki projektowej lub być z nimi powiązane.
Upoważnionymi do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych są Interesariusze rewitalizacji, w szczególności:
1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2. mieszkańcy miasta inni niż wymienieni w pkt 1;
3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6. organy władzy publicznej;
7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
Propozycje projektów rewitalizacyjnych można składać wyłącznie na formularzu fiszki projektowej w postaci:
1. papierowej
  • złożonej osobiście w punkcie informacyjnym tut. Urzędu,
  • przesłanej na adres: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Farna 8, 97-300 Piotrków Trybunalski,
2. elektronicznej
  • poprzez wypełnienie formularza interaktywnego na stronie www.piotrkow.pl

Formularze fiszki projektowej będą dostępne do pobrania w dniach od 17.05.2023 roku do 30.06.2023 roku:

na stronie internetowej Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – www.piotrkow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz w zakładce Gospodarka/Programy i strategie/GPR 2030 – wersja interaktywna.

Nie będą rozpatrywane uwagi:

  • z datą wpływu przed dniem 17.05.2023 roku i po dniu 30.06.2023 roku;
  • przesłane w innej formie niż na formularzu fiszki projektowej.
Załączniki:
  • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 maja 2023 roku o przystąpieniu do zbierania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030
  • Formularz fiszki projektowej

Załączniki artykułu

Fiszka projektowa (Pobrań: 267)
← powrót