Dzisiaj: Poniedziałek 26 lutego 2024

Pomoc dla mieszkańców

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 5 =
Link
3 + 5 =

Numery alarmowe, telefony zaufania, pomoc mieszkańcom

 

Pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja

112

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991

POGOTOWIE GAZOWE

992

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
pogotowie ciepłownicze

PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
pogotowie wodno-kanalizacyjne

(44) 645-16-05
(44) 645-16-08

(44) 645-16-00
(44) 645-16-01

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
utrzymanie dróg i chodników oraz zieleni
awaria sygnalizacji świetlnej

(44) 733-92-53
(44) 733-92-55
(44) 733-92-56

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

(44)733-90-03 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

(44) 6474362         

STRAŻ MIEJSKA

986, 7323760

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW (ul.Szkolna 28 - pokój 143 - wejście B)
1. Obsługa bezpośrednia:
poniedziałek - czwartek: 9.00 - 13.00.
2. Telefoniczne poradnictwo konsumenckie i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów: poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00
(44) 732-77-75

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" 
Infolinia dla ofiar przemocy w rodzinie

801 120 002
800 801 081

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 

116-111

Całodobowy telefon antynarkotykowy 

(44) 647-94-44

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

 

 

Informuję, iż od dnia 01 marca 2022 roku następuje wznowienie osobistych wizyt osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie poprzez osobisty kontakt z prawnikami bądź za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail). Skorzystanie z darmowego poradnictwa możliwe jest po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 44 732-77-81. Po uzyskaniu nieodpłatnej porady istnieje możliwość przekazania o niej opinii pod wskazanym powyżej numerem telefonu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: darmowapomocprawna@piotrkow.pl lub listownie, bezpośrednio do Referatu Spraw Społecznych, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 oraz z 2020 r., poz. 875, zwanej dalej: „ustawą"). Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim:
- poszerzenia kręgu beneficjentów
Od dnia 16 maja 2020 r. darmowa pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
- ułatwienia udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Zgodnie z art. 28a ustawy w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Co istotne według nowych uregulowań ze względów bezpieczeństwa, w okresie  stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego przy udzielaniu porad  w powyższy sposób nie jest wymagane złożenie przez osobę uprawnioną pisemnego oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz – jeśli chodzi o przedsiębiorców jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Od 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób potrzebujących. W 2018 roku wprowadzono zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - zaczęły funkcjonować nowe formy usług  (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) oraz rozszerzono katalog beneficjentów. 
 
Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediacja, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatną mediację zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2   ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej składając pisemne oświadczenia o których mowa w ww. artykule.
 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane na terenie Miasta, godziny i zasady przyjęć.

Na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane są w Urzędzie Miasta przy ulicy Szkolnej 28, pokój 130, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach  8:30-12:30 i 13:00-17:00. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany jest
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Alejach 3 Maja 28/34, pokój 206, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 13:00-17:00, a w piątki 8:00-12:00.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zapisują się na porady z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 44 732-77-81..

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzenie nieodpłatnej mediacji odbywa się co do zasady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się.
 
Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie Ministerstwa  Sprawiedliwości:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Piotrkowie Trybunalskim dostępna w załączniku poniżej lub KLIKNIJ TUTAJ.

Co powinieneś wiedzieć?- Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.
Що потрібно знати? - Допомогагромадянам України у зв'язку з конфліктом на території цієї країни.