Przewodnik dla Inwestora

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 7 =
Link
1 + 7 =

PRZEWODNIK DLA INWESTORA

Wybór terenu inwestycyjnego

Z aktualną ofertą terenów inwestycyjnych można zapoznać się w dziale „gospodarka”  - oferta inwestycyjna

Przeznaczenie terenu

- teren jest objęty planem miejscowym
Czy teren objęty jest miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego można sprawdzić w Pracowni Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 tel. 44 732 15 10, www.ppp.piotrkow.pl , e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl. Jeśli teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznacza to, że nieruchomość możemy zagospodarować tylko w sposób określony w ww. planie. W Pracowni Planowania Przestrzennego  możemy również zamówić wypis i wyrys z planu miejscowego.

- teren nie jest objęty planem miejscowym – decyzja o warunkach zabudowy
Jeżeli teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wówczas również w Pracowni Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 tel. 44 732 15 10, www.ppp.piotrkow.pl , e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl składamy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Techniczne warunki przyłączy

Techniczne warunki przyłączy wydaje:
- Zakład Energetyczny, ul. Narutowicza 35, tel. +44 647 51 41, 645 05 00,(szczegóły i wniosek do pobrania www.zelt.pl)
- Zakład Gazowniczy, ul.Kostromska 37, tel. +44 649 54 52, www.msgaz.pl
- Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4 tel. 044 646 15 66

Decyzja środowiskowa

„Decyzja środowiskowa” to decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest ona wymagana i stanowi niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę, w przypadku gdy przedsięwzięcie znajduje się na liście inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Listę rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko znajdziemy w Dz.U. Nr 123 z 2010 r., poz. 1397. Decyzje środowiskowe wydaje z upoważnienie Prezydenta Miasta Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji, ul. Szkolna 28, tel. +44 732 18 39 (szczegóły i wniosek do pobrania www.bom.piotrkow.pl)

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

O wyłączenie gruntu z produkcji rolnej należy wystąpić do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Szkolna 28, tel. 44 732 18 47 (szczegóły i wniosek do pobrania www.bom.piotrkow.pl).

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę wydaje Prezydent Miasta; wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę można pobrać w Referacie Architektury i Budownictwa ul. Szkolna 28,tel. 44 732 18 66 (szczegóły i wniosek do pobrania www.bom.piotrkow.pl). 

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy składa się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,ul. Próchnika 17, tel. +44 733 93 04. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Do robót budowlanych można przystąpić jeśli organ w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpienie do użytkowania budynku

Do użytkowania budynku, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,ul. Próchnika 17,tel. +44 733 93 04,na podstawie złożonych dokumentów ww. organ wydaje zgodę na użytkowanie budynku.