Program ochrony środowiska

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 4 =
Link
9 + 4 =

Podstawą opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” jest art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który nakłada na Prezydenta Miasta obowiązek sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska, następnie uzyskania opinii Zarządu Województwa i uchwalenia go przez Radę Miasta. Wykonany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawne a także dokument pn. „Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” opracowany przez Ministerstwo Środowiska oraz krajową i wojewódzką politykę ekologiczną. Określa on cele ekologiczne, priorytety, rodzaje i harmonogram działań proekologicznych oraz ustala środki niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne.
 
Poniżej do pobrania:

UCHWAŁA NR XXXII/439/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.

Załącznik do uchwały NR XXXII/439/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.
Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”