Dzisiaj: Poniedziałek 22 kwietnia 2024

Zwierzęta egzotyczne

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 9 =
Link
3 + 9 =

Aby ograniczyć zagrożenie, jakim dla wielu gatunków jest nadmierna eksploatacja dzikich populacji dla celów handlu, wprowadzono różne rodzaje uregulowań prawnych. Na terenie całej Unii Europejskiej ograniczenia dotyczą wybranych gatunków gadów, ptaków i ssaków wyszczególnionych w aktualnych aneksach A i B do rozporządzenia Rady 338/97. Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, która reguluje kwestie związane z rejestracją zwierząt podlegających ograniczeniom.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru spoczywa na każdym posiadaczu okazu podlegającego rejestracji. Ustawa zwalnia jednak z tego obowiązku niektóre rodzaje podmiotów (np. ogrody zoologiczne).

Aby zarejestrować zwierzę należące do gatunku podlegającego ograniczeniom na podstawie przepisów Urzędu Miasta należy złożyć:                                        

1)     wniosek o wpisanie do rejestru gatunków zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej – druk (do pobrania ze strony www.bom.piotrkow.pl)

2)     jeden z następujących dokumentów:

-  zezwolenie na import zwierzęcia do kraju,

-  zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku,

- dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli,

-  inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.

3)     dowód opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt – 26 zł.

UWAGA ! Opłatę skarbową wnosi się od każdego wpisu do rejestru obejmującego jeden gatunek.

Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody:

– rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli

Zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody:

- obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia
w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Zgodnie z art. 127 ust. 3  ustawy o ochronie przyrody:

– kto umyślnie nie zgłasza do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 1 posiadanych lub hodowanych zwierząt, podlega karze aresztu albo grzywny.