Ochrona terenów zieleni i zadrzewień

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =

Zieleń jest jednym z głównych czynników kształtujących środowisko człowieka w mieście. Tereny zieleni spełniają doniosłą funkcję biologiczno - sanitarną, regulują bioklimat, wpływają na czystość powietrza, oczyszczają atmosferę z zanieczyszczeń gazowych, wyciszają hałas uliczny tworząc naturalne ekrany akustyczne, chronią przed wiatrami.

Zieleń spełnia ponadto inne funkcje. Zaspakaja potrzeby estetyczne człowieka w najbliższym jego otoczeniu, ożywia miasto, tworzy ciekawe wnętrza przestrzenne, podkreśla wartość architektury.
Wypoczynek w otoczeniu zieleni jest źródłem regeneracji sił człowieka, a przy tym uczy poszanowania tej zieleni. Tereny zieleni zdecydowanie wpływają na klimat lokalny oraz kształtują sylwetkę miasta.

Wycięcie choćby jednego drzewa powoduje zmiany nie tylko w naszym najbliższym otoczeniu – jest również ingerencją w środowisko przyrodnicze. Dlatego też gdy chcesz wyciąć drzewo zastanów się czy jest  taka konieczność.

Aby uniknąć konfliktu z prawem, przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z usunięciem drzewa czy też krzewów należy zapoznać się z przepisami prawnymi. Kwestie związane z ochroną drzew i krzewów unormowane są w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm. ) oraz w przepisach wykonawczych do w/w ustawy. Kwestie związane z usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków regulują przepisy ustawy 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1446 ze zmianami).

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa nie ma konieczności występowania z wnioskiem i uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów między innymi w przypadkach gdy:
- krzew lub krzewy rosną w skupisku o powierzchni do 25 m2
- krzewy rosną na terenie ogrodów przydomowych (teren pokryty roślinnością pełniącą funkcje ozdobne urządzoną pod względem rozmieszczeni i doboru gatunków posadzonych krzewów)
- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
- drzewa lub krzewy są usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
- drzewa lub krzewy rosną na plantacjach lub w lasach
- są to drzewa lub krzewy owocowe z wyjątkiem rosnących na terenie zieleni.

W przypadku drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej przepisy przewidują obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie skutkuje po stronie organu obowiązkiem przeprowadzenia, w terminie 21 dni od dokonania zgłoszenia, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu. Po dokonaniu oględzin organ ma 14 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu od zgłoszenia.
Drzewa będzie wolno usunąć w terminie 6 miesięcy od dnia oględzin, jeżeli organ nie wniósł  sprzeciwu.
W przypadku nieusunięcia drzewa w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin należy dokonać ponownego zgłoszenia.

Przed przystąpieniem do wycinki drzew lub krzewów należy zwrócić szczególną uwagę czy usuwane drzewa lub krzewy nie są wykorzystywane jako miejsca lęgowe przez ptaki. Więcej informacji w zakresie postepowania w przypadku gdy usuwane drzewo lub krzew jest miejscem lęgowym ptaków można znaleźć na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
.

Kto może się ubiegać o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zgodnie z art. 83. ust. 1 ustawy o ochronie przyrody „usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.
Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.

W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stosowne pozwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Tryb postępowania w sprawach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów:

Wiele drzew i krzewów z konieczności musi być usuwanych w związku z naturalnym procesem ich obumierania, kolizją z elementami infrastruktury technicznej, kolizją z planowanymi inwestycjami czy też ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, jak i też ruchu drogowego.
W celu uzyskania zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów należy złożyć stosowny wniosek do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 lub ul. Pasaż Rudowskiego 10.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie (44 732 18 45).

Nadmienić należy, że każda sprawa w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rozpatrywana jest indywidualnie. Dlatego też w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Kary za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia Prezydenta Miasta.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1.    Usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.
2.    Usuwanie drzew lub krzewów bez zgody posiadacza nieruchomości.
3.    Zniszczenie drzewa lub krzewu.
4.    Uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.
5.    Usuwanie drzewa pomimo wniesienia sprzeciwu przez organ.
6.    Usuwanie bez dokonania stosownego sgłoszenia do organu.

Administracyjna kara pieniężna za usunięcie lub zniszczenie drzew ustalana jest na podstawie:
-    gatunku drzewa,
-    stawki jednostkowej za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.

Administracyjną karę pieniężną o której mowa w art. 88 ust. 1 ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek o których mowa w art. 85 ust. 4-6 ustawy o ochronie przyrody.

Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia w którym decyzja ustalająca wysokość kary stała się ostateczna.

Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów.

    Zgodnie z zapisem art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie moga prowadzić do usunięcia gałezi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
1)    usuwanie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2)    utrzymywanie uformowanego kształtu korony;
3)    wykonywanie specjalistycznego zabieu w celu przywrócenia statyki drzewa (przeprowadzanego na podstawie odpowiedniej dokumentacji w tym dokumentacji fotograficznej).

Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne krzewów i koron drzew winny być przeprowadzone zgodnie z zasadami prawa i sztuki ogrodniczej. Jeśli właściciel drzew nie posiada odpowiednich kwalifikacji, winien zlecić te prace fachowcom.

Zdarza się, że właściciele lub zarządcy terenów zlecają wykonanie cięć pielęgnacyjnych przypadkowym osobom nie posiadającym merytorycznego przygotowania, lekceważąc tym samym fakt, że drzewo jest organizmem żywym. Wszelkie cięcia w koronach drzew muszą mieć uzasadnienie. Prace w tym zakresie należy prowadzić w sposób profesjonalny, aby nie dopuścić do zniszczenia drzew.

Wykonawcy, posiadacze nieruchomości, którzy w sposób niestaranny, niezgodny z zasadami „pielęgnują” zieleń muszą liczyć się z możliwością naliczenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją drzew lub krzewów wynikającą z przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Niektórzy uważają, że opłaty i kary za usuwanie drzew są zbyt drastyczne. Takiej surowej regulacji przyświeca jednak nasz wspólny – cel, którym jest zapobieżenie niszczeniu środowiska.