Stawki czynszu dzierżawnego

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 9 =
Link
5 + 9 =
Stawki czynszu dzierżawnego obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. za nieruchomości gruntowe bądź ich części będące własnością gminy Miasta Piotrków Trybunalski, Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - miasta na prawach powiatu oraz stanowiące własność Skarbu Państwa, położone na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 
OPŁATY ROCZNE
 
1. Ogródki przydomowe ( wykorzystywane pod uprawy warzywno–kwiatowe,
    tereny zielone i rekreacyjne)                                                                                        3,25 zł/m2+VAT
 
2. Zaplecza budowlane i drogi dojazdowe do zapleczy budowlanych                       2,73 zł/m2+VAT
 
3. Tereny wykorzystywane na cele mieszkaniowe:
          a) tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi                  3,89 zł/m2+VAT
          b)tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
              poza obszarem śródmiejskim                                                                              4,79 zł/m2+VAT
          c) tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
               w obszarze śródmiejskim                                                                                     10,44 zł/m2+VAT
          d) tereny do obsługi budynków mieszkalnych jednorodzinnych                        3,25 zł/m2+VAT
          e) tereny do obsługi budynków mieszkalnych wielorodzinnych                         3,68 zł/m2+VAT
          f) tereny zabudowane budynkami gospodarczymi, komórkami                         3,68 zł/m2+VAT
          g) pod dojazd, dojście (dojazd do siedliska)                                                           4,38 zł/m2+VAT
          h) pod obiekty małej architektury (w tym altany, pergole śmietnikowe)             4,23 zł/m2+VAT
                          
4. Tereny do obsługi budynków innych niż mieszkalne                                                    4,27 zł/m2+VAT
 
5. Tereny zielone ( m.in. rekreacyjno-wypoczynkowe, zieleńce, zalesione)                 2,42 zł/m2+VAT
 
6. Działalność handlowo-usługowa (MZK-ul. Krakowskie Przedmieście 73)                 0,87 zł/m2+VAT
 
7. Grunty przeznaczone na cele rolnicze:
          a) klasy IIIa                                                                                                              1 496,01 zł/ha
          b) klasy IIIb                                                                                                              1 235,08 zł/ha
          c) klasy IVa                                                                                                                 991,54 zł/ha
          d) klasy IVb                                                                                                                 748,00 zł/ha
          e) klasy V i pozostałe                                                                                                  295,72 zł/ha
           f) użytki zielone                                                                                                           443,57 zł/ha
Na podstawie § 3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 poz. 1983 ze zm.) grunty przeznaczone na cele rolnicze zwolnione są od podatku VAT.
 
OPŁATY MIESIĘCZNE
 
1. Pod garażami                                                                                                                      4,47 zł/m2+VAT
 
2. Parkingi, miejsca postojowe                                                                                              4,18 zł/m2+VAT
 
3. Tereny handlowo – usługowe, w tym wykorzystywane lub przeznaczone pod:
       a) ogródki gastronomiczne                                                                                                7,10 zł/m2+VAT
       b) tereny handlowo – usługowe niezabudowane                                                          8,82 zł/m2+VAT
    c) tereny zabudowane pawilonami handlowo-usługowymi,
         w tym targowisko przy ul. Modrzewskiego                                                                    10,97 zł/m2+VAT
    d) salony samochodowe, komisy samochodowe, 
         stacje auto-gaz i myjnie samochodowe                                                                            7,47 zł/m2+VAT
 
4. Trafostacje                                                                                                                                       4,62 zł/m2+VAT
 
5. Kioski typu "RUCH"                                                                                                                     17,78 zł/m2+VAT
 
6. Tereny produkcyjne, składy, magazyny:
    a) tereny i obiekty wykorzystywane pod produkcję i usługi                                                  2,16 zł/m2+VAT
    b) place składowe, magazynowe                                                                                                2,38 zł/m2+VAT
    c) tereny i obiekty wykorzystywane pod bocznice kolejowe                                                   1,82 zł/m2+VAT
    d) tereny pod budynkami biurowo-administracyjnymi
         oraz tereny do obsługi tych budynków                                                                                  4,36 zł/m2+VAT
 
OPŁATY DZIENNE
 
Imprezy o charakterze komercyjnym (w tym m.in. cyrk, wesołe miasteczko,
kiermasz, koncert, plan filmowy, imprezy plenerowe, sportowe, widowiskowe)                        0,33 zł/m2+VAT.