Pomoc dla mieszkańców

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 3 =
Link
7 + 3 =

Numery alarmowe, telefony zaufania, pomoc mieszkańcom

 

Pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja

112

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991

POGOTOWIE GAZOWE

992

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
pogotowie ciepłownicze

PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
pogotowie wodno-kanalizacyjne

(44) 645-16-05
(44) 645-16-08

(44) 645-16-00
(44) 645-16-01

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
utrzymanie dróg i chodników oraz zieleni
awaria sygnalizacji świetlnej

(44) 733-92-53
(44) 733-92-55
(44) 733-92-56

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

(44)733-90-03 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

(44) 6474362         

STRAŻ MIEJSKA

986, 7323760

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW (ul.Szkolna 28 - pokój 143 - wejście B)
1. Obsługa bezpośrednia:
poniedziałek - czwartek: 9.00 - 13.00.
2. Telefoniczne poradnictwo konsumenckie i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów: poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00
(44) 732-77-75

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" 
Infolinia dla ofiar przemocy w rodzinie

801 120 002
800 801 081

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 

116-111

Całodobowy telefon antynarkotykowy 

(44) 647-94-44

 

Nieodpłatna pomoc prawna w Piotrkowie 

Na terenie miasta funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane są w Urzędzie Miasta (ul. Szkolna 28), pokój 130 i czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-12:30 i 13:00-17:00.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (Al. 3-go Maja 28/34), pokój 206 i czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 13:00-17:00, a w piątki 8:00-12:00.

Nieodpłatana pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. 

WAŻNE!
Skorzystanie z darmowego poradnictwa możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 44 732 77 81.


Osoba korzystająca z pomocy prawnej zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia, potwierdzającego, że nie stać jej na skorzystanie z porady we własnym zakresie. 

Udzielanie pomocy odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Porady prawne udzielane są w formie osobistej rozmowy. 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się pomoc może być udzielana także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby uprawnione do skorzystania z usług w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej proszone są o przygotowanie:
- dowodu osobistego, bądź w przypadku braku numeru PESEL  - innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- dokumentacji, dotyczącej problemu prawnego – jeżeli taką posiadają.
Dodatkowo osoby samozatrudnione powinny przygotować wszystkie zaświadczenia o otrzymanym przez państwo wsparciu oraz o pomocy udzielonej przez państwo w rolnictwie lub rybołówstwie w roku, w którym ubiegają się o nieodpłatną pomoc prawną oraz w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, bądź oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tymże okresie.

Po uzyskaniu nieodpłatnej porady istnieje możliwość przekazania o niej opinii. Można to zrobić pod numerem 44 732 77 81, za pośrednictwem poczty elektronicznej: darmowapomocprawna@piotrkow.pl lub listownie, do Referatu Spraw Społecznych, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie Ministerstwa  Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.


Więcej o nieodpłatnej pomocy prawnej w Piotrkowie piszemy TUTAJ.  

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Piotrkowie Trybunalskim dostępna w załączniku poniżej lub KLIKNIJ TUTAJ.

Co powinieneś wiedzieć?- Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.
Що потрібно знати? - Допомогагромадянам України у зв'язку з конфліктом на території цієї країни.

Załączniki artykułu