Informacje ogólne

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 6 =
Link
3 + 6 =

Portal Mieszkańca e-Deklaracje

Informujemy, że Urząd Miasta udostępnia Portal Mieszkańca e-Deklaracje, dzięki któremu każdy mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego może mieć wgląd w dane złożonej przez siebie deklaracji śmieciowej, może sprawdzić historię płatności, bieżące wpłaty lub dowiedzieć się o ewentualnych zaległościach za odpady komunalne. W celu uzyskania loginu i hasła do portalu należy wypełnić wniosek (w załączniku poniżej), a następnie złożyć go osobiście, elektronicznie lub listownie do naszego urzędu.  Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie portalu:

www.odpady.piotrkow.pl

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych są umieszczone na stronach internetowych firm wykonujących usługę w poszczególnych sektorach.
Sektor I  - FIRMA HAK: Link do strony
Sektor II - FIRMA HAK: Link do strony
Sektor III - FIRMA JUKO: Link do strony

UWAGA: Wywóz odpadów będzie realizowany od godz. 6.00 sprzed posesji.

Stawki obowiązujące od 01.03.2022 r.

Zgodnie z uchwałą nr XLVII/593/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w wysokości:
- 35,00 zł za jednego mieszkańca.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie dwukrotność ww. stawki i określona zostanie w drodze postępowania administracyjnego.
Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w przydomowym kompostowniku. Kwota zwolnienia wynosi:
- 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jednorodzinną.
Naliczenie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z posiadanie kompostownika wymaga złożenia nowej deklaracji.
W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zawiadamiani są o zmianie wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TUTAJ lub do pobrania poniżej. Można ją również złożyć elektronicznie przez epuap.gov.pl. W tym celu należy pobrać załącznik >>> otworzyć np. w programie Acrobat Reader >>> wypełnić i zapisać >>> przejść do e-formularza na ePUAP >>> zaadresować pismo w polu Dodaj/zmień adresata wpisując: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego >>> dołączyć do pisma plik deklaracji >>> podpisać np. Profilem Zaufanym >>> Wysłać. Można też wysłać elektronicznie przez stronę obywatel.gov.pl

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego (TUTAJ)

Uchwała nr XV/200/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2015 r. określa podział Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na sektory. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonuje się podziału obszaru Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na trzy sektory. Jeśli chcesz sprawdzić, do którego rejonu należy Twoja nieruchomość zobacz TUTAJ lub w załączniku na dole strony.

Podstawa prawna

1) UCHWAŁA NR XLVII/593/22 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
2) Uchwała nr XXVIII/401/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
3) Uchwała nr XXXV/435/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) Uchwała nr XXIII/338/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
5) Uchwała nr XXVII/383/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
6) Uchwała nr XXIII/339/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę;
7) Uchwała nr XXVIII/402/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę;
8) Uchwała nr XV/200/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na sektory;
9) Uchwała nr LIII/668/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości;
10) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
11) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
12) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
13) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
14) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji;