Aktualności

Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Porzeczkowej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 .
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej - Gospodarczej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 9a i ul. Leśnej 11, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w budynkach przy ulicach: Działkowej 6 m. 18, K. Wielkiego 3 m. 3 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku oraz ogłoszenia wykazów tych lokali
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 55/59
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kleszcz.
 
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 272
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 08-08-2023 roku
 
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 
Podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni od dnia 10.08.2023 r. do dnia 31.08.2023 r.
 
1.Adres nieruchomości: ul. Topolowa 16/20A, - lokal mieszkalny numer 55.
Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów i księgi wieczystej: obręb 14, działki numer 443/14, 443/15, powierzchnia 0,0803 ha, księga wieczysta numer PT1P/00018348/6.
Powierzchnia lokalu: 48,17 m2
Opis lokalu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój. Lokal położony na IV piętrze – V kondygnacji.
Udział w nieruchomości wspólnej: 4817/324040.
Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej: 200.589,00 zł
w tym:
 - cena lokalu wynosi: 196.540,00 zł,
 - cena ułamkowej części gruntu wynosi: 4.049,00 zł.
 
2.Adres nieruchomości: ul. Wolborska 4 , - lokal mieszkalny numer 18.
Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów i księgi wieczystej: obręb 16, działka numer 411/17, powierzchnia 0,1665 ha, księga wieczysta numer PT1P/00061572/1.
Powierzchnia lokalu: 53,04 m2 + 16,35 m2
Opis lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Lokal położony na II piętrze – III kondygnacji.
Udział w nieruchomości wspólnej: 6939/122575.
Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej: 223.965,00 zł
w tym:
 - cena lokalu wynosi: 194.935,00 zł,
 - cena ułamkowej części gruntu wynosi: 29.030,00 zł.
 
3.Adres nieruchomości: ul. ks. Piotra Skargi 2, - lokal mieszkalny numer 8.
Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów i księgi wieczystej: obręb 20, działki numer 135, 143/129, powierzchnia 0,1069 ha, księga wieczysta numer PT1P/00024857/2 i PT1P/00051065/1.
Powierzchnia lokalu: 36,09 m2
Opis lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Lokal położony na II piętrze – III kondygnacji.
Udział w nieruchomości wspólnej: 3609/117221.
Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej: 152.393,00 zł
w tym:
 - cena lokalu wynosi: 142.796,00 zł,
 - cena ułamkowej części gruntu wynosi: 9.597,00 zł.
 
4.Adres nieruchomości: ul. Wysoka 40/42, - lokal mieszkalny numer 1.
Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów i księgi wieczystej: obręb 14, działki numer 458/1, 458/2, 458/3, 457/8, 457/9, 457/10, 457/11, powierzchnia 0,5750 ha, księga wieczysta numer PT1P/00027729/7 i PT1P/00055757/7.
Powierzchnia lokalu: 47,90 m2
Opis lokalu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój. Lokal położony na parterze – I kondygnacji.
Udział w nieruchomości wspólnej: 4790/428650.
Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej: 203.955,00 zł
w tym:
 - cena lokalu wynosi: 182.453,00 zł,
 - cena ułamkowej części gruntu wynosi: 21.502,00 zł.
 
5.Adres nieruchomości: ul. ks. Piotra Ściegiennego 11, - lokal mieszkalny numer 1.
Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów i księgi wieczystej: obręb 20, działka numer 143/145, powierzchnia 0,0816 ha, księga wieczysta numer PT1P/00050364/0.
Powierzchnia lokalu:  46,28 m2 + 13,25 m2
Opis lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Lokal położony na parterze – I kondygnacji.
Udział w nieruchomości wspólnej: 6783/91828.
Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej: 195.427,00 zł
w tym:
 - cena lokalu wynosi: 177.432,00 zł,
 - cena ułamkowej części gruntu wynosi: 17.995,00 zł.
 
Sposób korzystania z nieruchomości: B - tereny mieszkaniowe.
 
Lokale obciążone są prawem najmu na czas nieokreślony. O fakcie wywieszenia niniejszego wykazu najemcy lokali zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
 
Zgodnie z przepisami art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, której tekst jednolity został ogłoszony obwieszczeniem Nr 1/22 stanowiącym załącznik do uchwały Nr LIII/664/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4402 z dnia 03 sierpnia 2022 r.), najemcom lokali mieszkalnych przysługuje bonifikata od ceny sprzedaży lokalu.
 
Zwrot bonifikaty udzielonej nabywcy przy sprzedaży lokalu, należny w przypadku zbycia lub przeznaczenia lokalu na inne cele niż mieszkalne przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Wysokość hipoteki obciążającej lokal wynikać będzie z protokołu rokowań, dotyczącego warunków sprzedaży lokalu.
 
Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena sprzedaży ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego.
 
Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz opłatę sądową ponosi nabywca lokalu.
 
Sprzedaż lokali zwolniona jest od podatku VAT stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).
 
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  • wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28,
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
  • podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, jeśli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złożą oświadczenia wyrażające zgodę na cenę ustaloną zgodnie z ustawą. Powyższy wniosek o nabycie nieruchomości należy złożyć w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 lub Pasaż Karola Rudowskiego 10.
 
I Zastępca Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Andrzej Kacperek
Dokument został podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim u zbiegu ulic: Energetyków i Dmowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.