Wykaz udziału stanowiącego własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w wysokości 332244/1328980 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 21.

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =
Wykaz udziału stanowiącego własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski W wysokości 332244/1328980 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 21, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
 
1. Nieruchomość położona w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 21, oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 21 jako działka numer 194/2 o powierzchni 0,0309 ha.
Dla wyżej wymienionej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta PT1P/00104712/9.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
2. Nieruchomość stanowi współwłasność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w 332244/1328980 części oraz siedmiu osób fizycznych w pozostałej części.
 
3. Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej śródmiejskiej. Są to głównie kamienice czynszowe i niskie budynki wielorodzinne z podobnego okresu budowy oraz pojedyncze punkty handlowo usługowe. Od zachodu przebiega rzeka Strawa.
Na działce znajdują się wzniesione w okresie międzywojennym dwa połączone ze sobą budynki biurowe użytkowane obecnie na cele mieszkalne i jeden budynek niemieszkalny.
Stan techniczny budynku o powierzchni zabudowy 56 m2 określa się jako przeciętny - w większości użytkowany, ogrzewany, elewacja odnowiona, okna wymienione. Stan techniczny budynku o powierzchni zabudowy 53 m2 określa się jako do rozbiórki - nieużytkowany, elewacja nieodnowiona, okna niewymienione, mury spękane, stropy zarwane, przegnite, dach zarwany w części. Obydwa budynki wzniesiono konstrukcją tradycyjną, są one dwukondygnacyjne, ściany murowane, stropy drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty papą. Budynki składają się z kilku lokali mieszkalnych. Prace remontowe przeprowadzane na bieżąco w zakresie koniecznych napraw. Pomimo podstawowych prac naprawczych, ze względu na lata budowy [początek XX wieku], nieruchomość jest w stanie przeciętnym. Teren wokół budynków utwardzony.
Wjazd i wejście na działkę zarówno z ulicy Starowarszawskiej przez istniejącą bramę oraz poprzez urządzony zjazd do ulicy Pereca poprzez działkę 194/1.
Nieruchomość w zasięgu dostępnych urządzeń infrastruktury technicznej typu: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna.
 
4. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XXX/590/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego poz. 2403 z dnia 30 kwietnia 2013 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem 7MŚ – teren zabudowy wielofunkcyjnej śródmiejskiej.
 
5. Udział w wysokości 332244/1328980 części we współwłasności przedmiotowej nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/350/12 z dnia 29 lutego 2012 r. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad zbywania udziałów we współwłasności nieruchomości.
Sprzedaż udziału w wyżej wymienionej nieruchomości nastąpi w drodze ustnego przetargu ograniczonego, w którym mogą wziąć udział wyłącznie współwłaściciele nieruchomości położonej przy ul. Starowarszawskiej 21.
 
6. Cena udziału w wysokości 332244/1328980 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 21 jako przedmiotu prawa własności nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności do części składowych gruntu wynosi: 93.000,00 zł.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r., poz. 361) sprzedaż wyżej wymienionego udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej objęta jest zwolnieniem z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT.
 
7. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
 
8. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
9. Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrków Trybunalski. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za ewentualnie nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów. Stabilizacja punktów granicznych nieruchomości nastąpić może na koszt jej nabywcy.
 
10. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28 oraz zamieszczony zostanie na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl na okres 21 dni, tj. od dnia 24 kwietnia 2024 r. do dnia 14 maja 2024 r., a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
11. Pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości ustala się od dnia 23 kwietnia do dnia 14 czerwca 2024 r.
Osoby, o których mowa, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego        
(-) Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym