Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ściegiennego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 1 =
Link
6 + 1 =
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ściegiennego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 
załącznik do Zarządzenia Nr 155
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 06-06-2023 roku
 
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ściegiennego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 
 
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ściegiennego.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 20 jako działka nr 143/197 o powierzchni 0,3230 ha i objęta jest księgą wieczystą PT1P/00046360/1.
 
3. Część przedmiotowej nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę jest niezabudowana. Jej teren jest utwardzony płytami chodnikowymi.  
 
4. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działka 143/197 w obrębie 20 zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 
5. Do dzierżawy na okres 3 lat przeznacza się część działki nr 143/197 w obrębie 20 o powierzchni 3 m2 zaznaczoną na załączniku graficznym, z przeznaczeniem na stojaki rowerowe.
 
6. Czynsz dzierżawny wynosi 9,75 zł + podatek VAT według obowiązującej stawki (obecnie 23%), tj. łącznie 11,99 zł brutto rocznie.
 
7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt. 6. Kaucję, o której mowa wyżej, należy uiścić najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy dzierżawy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy dzierżawy. W przypadku zawierania kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, wpłacona wcześniej kaucja zostanie zaliczona na poczet kaucji należnej w ramach tej umowy. 
 
8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany z IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.
 
9. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, tj. od dnia 06 czerwca do dnia 27 czerwca 2023 r.,
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
- podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
 

Załączniki artykułu