Dzisiaj: Środa 28 lutego 2024

Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na 10 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Dalekiej – ul. Wierzeje.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 1 =
Link
7 + 1 =
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na 10 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Dalekiej – ul. Wierzeje.
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej – ul. Wierzeje.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość powyższa jako obszar numer 16 włączona została do Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
     
2. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia obejmuje prawo własności gminy Miasto Piotrków Trybunalski działek oznaczonych w ewidencji gruntów obręb 19 numerami: 411 i 412 o łącznej powierzchni 0,9747 ha, objętych księgą wieczystą PT1P/00056022/3.
 
3. Ww. nieruchomości są niezabudowane, niezagospodarowane oraz nieuzbrojone w sieci infrastruktury technicznej. Działki częściowo pokryte są nawierzchnią asfaltową, stanowiącą pozostałości po dawnym przebiegu ulicy Dalekiej. Ponadto na działkach mogą znajdować się pozostałości po wyburzonych w latach ubiegłych budynkach, usytuowanych na przedmiotowym terenie.  W opisanym wyżej obszarze występują znaczące zróżnicowania w ukształtowaniu terenu.
Działki w znacznej części porośnięte są samosiewami drzew i krzewów, których ochronę oraz ewentualne usunięcie określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r., poz. 1336 z późniejszymi zmianami).
Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów powołanej wyżej
ustawy o ochronie przyrody i innych przepisów ponosi posiadacz nieruchomości. 
Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę istotną rolę jaką spełniają zadrzewienia i zakrzaczenia, zaleca się ograniczenie działań związanych z wycinką drzew i krzewów tylko do
uzasadnionych przypadków.
W przypadku powstania odpadów przy wycince drzew i krzewów, posiadacz nieruchomości jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587z późniejszymi zmianami).
Nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione, zgodnie
z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z późniejszymi zmianami).
Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i terenach sąsiednich.
W ulicy Dalekiej przebiegają: sieć energii elektrycznej, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć telefoniczna. Natomiast w ulicy Wierzeje dostępna jest sieć energii elektrycznej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć gazowa i sieć telefoniczna.
Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do realizacji zamierzonej inwestycji oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z gestorami sieci.
 
Obsługa komunikacyjna nieruchomości zapewniona jest z ulicy Wierzeje oraz z ulicy Dalekiej. Budowa nowego wjazdu wymaga uzyskania zgody na jego wykonanie wraz z warunkami i parametrami technicznymi określonymi przez zarządcę drogi oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Budowa i przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z późniejszymi zmianami).
 
Gmina Miasto Piotrków Trybunalski dysponuje wykonaną w grudniu 2015 r. opinią geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne zbywanego gruntu. Opracowanie powyższe udostępniane będzie do wglądu osobom zainteresowanym wydzierżawieniem nieruchomości.
 
4.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje przyjętym   Uchwałą Nr XIV/164/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 września 2015 r., zmienionym Uchwałą  Nr  XXXV/429/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z dnia 15 marca  2017 r., poz. 1308), wyżej wymienione działki znajdują się w terenie 2U/Z– teren zabudowy usługowej, w tym handel, z  dużym udziałem zieleni.
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.   
 
 5. Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia, w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, na okres 10 lat, na zasadach określonych w regulaminie PSAG.
Wyklucza się lokalizację usług polegających na składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym kopalinami, kruszywami budowlanymi, ziemią, węglem opałowym we wszystkich postaciach, wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów szczególnych oraz lokalizację stacji demontażu pojazdów i obrót materiałami wtórnymi i odpadowymi.
 
6. W zakresie lokalizacji tablic informacyjnych oraz reklam i nośników reklamowych obowiązuje:
- zakaz umieszczania tablic informacyjnych oraz reklam i nośników reklamowych niezwiązanych z prowadzoną na terenie dzierżawionej nieruchomości działalnością gospodarczą,
- maksymalna, łączna powierzchnia tablic informacyjnych i reklam lokalizowanych na nieruchomości nie może przekroczyć 15 m2.
 
7. Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego za dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Dalekiej – ul. Wierzeje wynosi 974,70 zł netto, tj. 0,10 zł netto za 1 m2 powierzchni gruntu. Do kwoty czynszu Wydzierżawiający doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki (obecnie 23%).
Stawki czynszu dzierżawnego mogą być aktualizowane w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku - według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.

8. Czynsz dzierżawny płatny jest z góry, do dnia 10 każdego miesiąca. 
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1790) w przypadku nieterminowej zapłaty czynszu dzierżawnego, naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (art. 7 ust.1 ustawy) oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności określona w art. 10 tej ustawy.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – według wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.
O podwyższeniu czynszu dzierżawnego Dzierżawca będzie informowany w formie jednostronnego, pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego. Podwyższenie czynszu nie stanowi zmiany umowy.
 
9. Podmiot, z którym zawierana jest umowa dzierżawy, wnosi kaucję zabezpieczającą należyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 9.000,00 zł, tj. 1000 złotych, za każde pełne 1000 m2 dzierżawionej powierzchni nieruchomości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy dzierżawy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy dzierżawy.
Kaucja wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym zostanie ona zdeponowana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku zostanie zwrócona Dzierżawcy po dostarczeniu przez niego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów budowlanych lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia obiektu/obiektów do użytkowania w organie nadzoru budowlanego, na podstawie pisemnego wniosku, w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Kaucja nie podlega zwrotowi w razie niespełnienia warunków, o których mowa § 5 i 6 regulaminu Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 389 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 października 2019 r.
Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, na wniosek Dzierżawcy bądź też w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy.
 
10. Ustala się następujące terminy zagospodarowania nieruchomości:
- w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych ustawowo pozwoleń lub dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej na budowę obiektu/obiektów budowlanych.
Niespełnienie ww. warunków z winy Dzierżawcy, skutkować będzie podwyższeniem czynszu dzierżawnego o 100%, naliczanego zgodnie z dotychczasową umową (kwota netto+ podatek VAT). Podwyższona stawka czynszu obowiązywać będzie do czasu uzyskania wymaganych wyżej dokumentów;
- w terminie 3 lat od daty podpisania umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do zabudowania dzierżawionej nieruchomości obiektem/obiektami budowlanymi.
Planowane prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Potwierdzenie wykonania prac nastąpi na podstawie oględzin nieruchomości dokonanych przy udziale strony umowy,
w oparciu o przedstawione przez Dzierżawcę pozwolenie na użytkowanie obiektu/obiektów budowlanych lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w stosownym organie nadzoru budowlanego do użytkowania wzniesionego na dzierżawionym terenie obiektu/obiektów budowlanego.
W przypadku niezabudowania przez Dzierżawcę nieruchomości w wyżej wymienionym terminie, umowa dzierżawy podlega rozwiązaniu z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy.
 
11.Minimalna liczba nowoutworzonych miejsc pracy dla nieruchomości położonej przy ul. Dalekiej - ul. Wierzeje wynosi 3 pełne etaty, utworzone w ciągu 3 lat od daty podpisania umowy dzierżawy wraz z obowiązkiem ich utrzymania przez okres co najmniej 36 miesięcy.
Warunek utworzenia nowych miejsc pracy (przyrost netto miejsc pracy) uważa się za spełniony, jeżeli nastąpi wzrost liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty, w danym przedsiębiorstwie.
Podmiot, z którym zawierana jest umowa dzierżawy terenu, w dniu podpisania umowy składa oświadczenie informujące
o stanie zatrudnienia na podstawie zawartych umów o pracę. Oświadczenie to będzie podstawą do wyliczenia ilości nowoutworzonych miejsc pracy.
Po utworzeniu każdego nowego miejsca pracy, przedsiębiorca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o jego utworzeniu, w terminie 7 dni od daty zatrudnienia nowego pracownika.
Obowiązuje zakaz przenoszenia dotychczas prowadzonej działalności w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego do PSAG z wyłączeniem przypadku, kiedy przeniesienie spowodowane jest planowanym rozwojem firmy, prowadzącym do zwiększenia produkcji czy rozszerzenia działalności usługowej, a liczba miejsc pracy netto zwiększy się, o określoną w umowie dzierżawy ilość.
 
12. W przypadku niemożności uzyskania przez Dzierżawcę decyzji o warunkach zabudowy, warunków technicznych od gestorów sieci lub pozwolenia na budowę, nastąpi rozwiązanie umowy, a kaucja wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym zostanie ona zdeponowana pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku, zostanie zwrócona Dzierżawcy.
Dzierżawcy nie należy się zwrot innych poniesionych nakładów, poza wspomnianą kaucją.
 
13. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, likwidacji bądź rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej przez Dzierżawcę lub zalegania z czynszem dzierżawnym przez okres dłuższy niż 3 okresy płatności, umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy.
 
14. Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie ma prawa przelewać ani w części, ani w całości swych uprawnień wynikających z zawartej umowy dzierżawy na rzecz osób trzecich tak fizycznych, jak i prawnych.
Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. Zastrzeżenie powyższe dotyczy także zawierania innych umów, przedmiotem których byłaby wydzierżawiona nieruchomość.
Jakakolwiek umowa zawierana z osobami trzecimi, w odniesieniu do której Wydzierżawiający wyraził zgodę, nie może być zawarta na okres dłuższy niż okres, na który zawarto umowę dzierżawy.
Podwyższenie czynszu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga formy pisemnej aneksu do umowy. O podwyższeniu czynszu Dzierżawca zostanie poinformowany w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego.
Podwyższenie czynszu, o którym mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga formy pisemnej aneksu do umowy. O podwyższeniu czynszu Dzierżawca zostanie poinformowany w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego.
W przypadku oddania przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub jego poddzierżawienia bez zgody Wydzierżawiającego, Dzierżawca traci prawo do stawki dzierżawy wynikającej z umowy dzierżawy, a czynsz zostanie naliczony według stawek rynkowych określonych przez rzeczoznawcę majątkowego.
 
15. Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy. Zwolnienia z podatku od nieruchomości mają zastosowanie na zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 
16. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 08 marca 2024 r. o godz. 13.00, pokój numer 304 na III piętrze, w obecności oferentów.
 
17. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą pisemną ofertę udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu oraz terminowo wpłacą wadium.
Oferta udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winna być złożona w formie pisemnej do dnia 04 marca 2024 r. włącznie, do godziny 15.00:
a) osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305 na III piętrze;
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zaklejonej i ostemplowanej, bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, kopercie. Koperta powinna zawierać dopisek: „Oferta udziału w pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie, na 10 lat, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej – ul. Wierzeje” oraz dane identyfikacyjne oferenta.
albo
b) przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku ofertę należy złożyć w podwójnej zaklejonej kopercie. Na zaklejonej kopercie zewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305.
Na zaklejonej i ostemplowanej, bądź podpisanej w miejscu zaklejenia kopercie wewnętrznej, należy umieścić dopisek: „Oferta udziału w pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie, na 10 lat, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej – ul. Wierzeje” oraz dane identyfikacyjne oferenta.
Za termin dostarczenia (złożenia) oferty należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania ofert.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
18. Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3)oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej);
4)kopię dowodu wniesienia wadium;
5)określenie liczby nowoutworzonych miejsc pracy;
6)określenie rodzaju działalności prowadzonej na wydzierżawianej nieruchomości;
7)podpis oferenta;
8) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
9)oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami składek ZUS i Urzędu Skarbowego;
10)oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy;
11) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 389 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 października 2019 r. z późniejszymi zmianami;
12) numer rachunku bankowego oferenta;
13) inne dokumenty, zgodnie z § 5 regulaminu przetargu na wydzierżawienie nieruchomości.
 
Oferta powinna być sporządzona:
-pismem maszynowym,
-w języku polskim,
-podpisana przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
-wszystkie strony winny być ponumerowane, parafowane i na trwałe spięte w całość,
-wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta
w przetargu.
 
19. Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Dalekiej - ul. Wierzeje wynosi 190,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta – depozyty, prowadzonym w Santander Consumer Bank S.A. numer konta: 67 1090 2590 0000 0001 5213 1069 w terminie do dnia 04 marca 2024 r. (włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
Wadium wnosi się w pieniądzu. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.
Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
 
20. Oferent, który przetarg wygrał, jest zobowiązany do podpisania umowy dzierżawy w miejscu i terminie określonym przez organizatora przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie podpisze bez usprawiedliwienia umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
21. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.
 
22. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
23.Wydzierżawienie ww. nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nieruchomości, o których istnieniu nie wiedział w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności ze strony wszystkich służb miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
24. Niezależnie od podanych wyżej informacji, osoba zainteresowana wydzierżawieniem nieruchomości odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie dzierżawcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostało na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bip.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, a wyciąg ogłoszenia o przetargu podany został do publicznej wiadomości w prasie.
 
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28, pokój 305.
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.
 
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Andrzej Kacperek
Wiceprezydent Miasta
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
 

Załączniki artykułu

PSAG_obszar numer 16 (pobrań: 920)
formularz zgłoszeniowy (pobrań: 504)