Dzisiaj: Piątek 09 czerwca 2023

Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 3 =
Link
4 + 3 =
Wartość projektu: 2 896 297,77 zł
Okres realizacji: 01.2022r. – 06.2023r.
 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś: IX Włączenie społeczne
Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
Instytucja Zarządzająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Montaż finansowy projektu:
UE + Budżet Państwa: 2 461 856,47 zł
Budżet Miasta: 434 441,30 zł
 
Miasto Piotrków Trybunalski pozyskało 2 461 856,47 zł na realizację projektu „ Reorganizacja systemu pieczy zastępczej
w Piotrkowie Trybunalskim” w ramach konkursu RPO WŁ 2014-2020 IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
 
Celem projektu realizowanego od 01.01.2022 do 30.06.2023 w Piotrkowie Trybunalskim jest wsparcie dla placówki opiekuńczo-wychowawczej powyżej 14 osób (Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim), poprzez reorganizację tej placówki w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej, czyli
w rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych do 14 osób. Dzięki reorganizacji, którą zapewni projekt opieka ta będzie mogła być realizowana w 2 odrębnych, mniejszych ośrodkach, w których łatwiej o lepszą opiekę, wsparcie psychologiczne, podtrzymanie więzi między rodzeństwem oraz  indywidualny charakter oferowanej pomocy.
 
Reorganizację placówki zapewnią niezbędne prace remontowe oraz zakup mebli i niezbędnego wyposażenia.
W ramach projektu zostanie zapewniona opieka nad dziećmi i młodzieżą, którą zapewni kadra doświadczonych opiekunów, wychowawców oraz pedagogów.
Z uwagi na szczególną sytuacją wychowanków, oraz zdiagnozowane  deficyty planuje się także objąć ich zajęciami specjalistycznymi, wsparciem: psychologicznym, logopedycznym, pedagogicznym oraz zajęciami korygującymi wady postawy.
W kontekście zgłaszanych przez opiekunów i uczestników projektu realnych potrzeb związanych z ich rozwojem emocjonalnym i społecznym zaplanowano także udział uczestników projektu w wycieczkach integracyjnych
z zajęciami wsparcia psychologicznego oraz wyjazdy do instytucji kultury. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano działania związane z ograniczeniem pandemii COVID-19.