Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 7 =
Link
7 + 7 =

Komunikat

I. Właściciele budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych (osoby fizyczne), spółdzielnie mieszkaniowe (byli użytkownicy wieczyści, którzy z dniem 1 stycznia 2019 r. zostali objęci przekształceniem z mocy prawa) nie utracą 60 % bonifikaty za okres 20 lat od jednorazowej opłaty przekształceniowej 
 
WAŻNE: 

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności doręczone do dnia 30 listopada 2019 r. 

 • należy złożyć wniosek o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej  w terminie do dnia 29 lutego 2020 r., 
 • po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty jednorazowej należy dokonać jej zapłaty w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia pisma w tej sprawie. 
Bonifikata za cały okres 20 lat w wysokości 60 % będzie nadal obowiązywać. 

Zaświadczenie potwierdzające pprawa użytkowania wieczystego w prawo własności doręczone po dniu 30 listopada 2019 r. 

 • należy złożyć wniosek o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia, 
 • po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty jednorazowej należy dokonać jej zapłaty w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia pisma w tej sprawie. 
Bonifikata za cały okres 20 lat w wysokości 60 % będzie nadal obowiązywać
Ustawowe terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie: 
• opłata roczna przekształceniowa za 2019 r. – TERMIN WNIESIENIA OPŁATY do 29 lutego 2020 r. 
• opłata roczna przekształceniowa za 2020 r. – TERMIN WNIESIENIA OPŁATY do 31 marca 2020 r. 
• opłata roczna przekształceniowa za 2021 r. i lata kolejne – TERMIN WNIESIENIA OPŁATY do 31 marca danego roku kalendarzowego. 

W przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej dokonane wpłaty opłat rocznych zostaną zaliczone na jej poczet. 

II. Użytkownicy wieczyści (którzy nie zostali objęci przekształceniem z mocy prawa) wnoszą opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. 
• opłata roczna za użytkowanie wieczyste – TERMIN WNIESIENIA OPŁATY do 31 marca danego roku kalendarzowego. 
 

KOMUNIKAT –BONIFIKATA 99 %

O przyznanie bonifikaty 99% mogą ubiegać się osoby będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub posiadające prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego (właściciel), które w dniu złożenia wniosku o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:
 • w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia,
 • zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
 • członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1348),
 • inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 203 ze zm.),
 • kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 517 ze zm.),
 • świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, ze. zm.).
 • opiekunom prawnym świadczeniobiorcy do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, ze. zm.).
 
WAŻNE!!!
LOKALE MIESZKALNE, KTÓRYCH DOTYCZĄ WNIOSKI O BONIFIKATĘ 99% MUSZĄ SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE ZASPOKAJANIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH WŁAŚCICIELI TYCH LOKALI
 
BONIFIKATA W WYSOKOŚCI 99% jest udzielana na wniosek uprawnionego.
 
Do wniosku należy dołączyć, np.:
dokument potwierdzający prawo do ubiegania się o udzielenie bonifikaty w wysokości 99%, np.:
 • Kartę Dużej Rodziny (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem- oryginał do wglądu),
 • Orzeczenie o niepełnosprawności z klauzulą ostateczności (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem- oryginał do wglądu)
oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów o posiadanym uprawnieniu do udzielenia bonifikaty.
 
Wniosek do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców Pasaż Karola Rudowskiego 10, ul. Szkolna 28 lub w formie elektronicznej - na dole tej strony. 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI – INFORMACJE PODSTAWOWE

1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe tj. budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne.
ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU
Zaświadczenie o przekształceniu otrzyma z urzędu każdy dotychczasowy użytkownik wieczysty - zostanie ono wydane w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i przesłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków lub inny podany przez użytkownika wieczystego.
Zaświadczenie może być wydane wcześniej, na wniosek właściciela:
- w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
- w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu w przypadku potrzeby dokonania czynności prawnej (np. zbycie, darowizna lokalu) albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003 prowadzony przez GETIN NOBLE BANK S.A. lub w kasach Urzędu, z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”.
Zaświadczenie będzie również przesłane do sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz do Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru, celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.
WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE
Opłata za przekształcenie ustalana jest w oparciu o wysokość opłaty rocznej, która obowiązywałaby w 2019 r. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji.
Opłatę za przekształcenie można wnosić rocznie przez 20 lat. Opłata roczna może być waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen nieruchomości ogłaszany przez GUS.
Istnieje również możliwość jednorazowego uiszczenia opłaty za przekształcenie w wysokości 20-krotności opłaty rocznej. Bonifikata z tego tytułu przysługuje osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym i obowiązuje do 6 roku od przekształcenia. Wysokość bonifikaty w 2019 r. wynosi 60% i maleje z każdym rokiem o 10 pkt%. Zamiar uiszczenia opłaty jednorazowej należy zgłosić pisemnie poprzez złożenie deklaracji w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. przy ul. Szkolnej 28 lub Pasażu Karola Rudowskiego 10. Druk deklaracji można pobrać w punktach informacyjnych UM. Opłatę należy uiścić po otrzymaniu pisma z jej wyliczeniem.
Terminy płatności. Roczną opłatę za przekształcenie należy wnosić do 31 marca, za dany rok z góry, bez uprzedniego wezwania. Ustawodawca przesunął termin płatności pierwszej opłaty, tj. za rok 2019 do 29 lutego 2020 r. W  przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 r. dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 jak i 2020. Gdy jednorazowa opłata za przekształcenie zostanie uiszczona po wystawieniu zaświadczenia o przekształceniu, sąd wieczystoksięgowy dokonuje wpisu roszczenia w dziale III księgi wieczystej dotyczącej lokalu mieszkalnego. Za wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej pobierana jest przez sąd opłata w wysokości: 250 zł-w przypadku opłaty jednorazowej, 75 zł – w pozostałych przypadkach. Wykreślenie roszczenia następuje na wniosek właściciela po uiszczeniu opłaty za przekształcenie.
Ulga ze względu na dochód. Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nie przewidują możliwości udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych za przekształcenie ze względu na dochód, jak to miało miejsce w przypadku opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
W sprawach ustalenia opłat za przekształcenie stosuje się przepisy o pomocy publicznej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu.
W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (równowartość 200 000,00 euro w ciągu 3 lat), stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia.
Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia, tj. do 31 marca 2019 r. złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty za przekształcenie przez okres dłuższy niż 20 lat, zależny od stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, tj.
a) 99 lat – przy stawce 1%,
b) 50 lat - przy stawce 2%,
c) 33 lat –przy stawce 3%.
W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa wyżej, przepisy o pomocy publicznej nie mają zastosowania.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ
osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Szkolna 28 lub telefoniczne pod numerami telefonów: (44) 732-30-36 oraz 732-30-37.
Uwaga!
Informacja została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i nie stanowi kompleksowego jej opracowania. Ustawa zawiera szereg szczególnych uregulowań i wyjątków, których zastosowanie może spowodować, że w konkretnych przypadku podana informacja może nie być adekwatna lub wyczerpująca w stosunku do stanu faktycznego danej osoby lub/i nieruchomości. Informacja została przygotowana jako pomoc dla osób zainteresowanych i nie może być traktowana jako opinia prawna.