Placówki pomocy społecznej

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 6 =
Link
1 + 6 =

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje wiele zadań związanych z pomocą społeczną i wsparciem rodziny. Tutaj prowadzone są wszystkie sprawy dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych czy opieki realizowanej przez pracowników socjalnych.
Wśród zadań prowadzonych w MOPR znajduje się: środowiskowa pomoc społeczna, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz karty parkingowej, pomoc skierowana do dzieci pozbawionych właściwej opieki rodziców, świadczenia rodzinne i dodatki dla opiekunów, świadczenia „Dobry start" oraz „Za życiem”, stypendia i zasiłki szkolne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, gazowe i dodatek osłonowy oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, dodatkowo we wtorek pełni dyżur w godzinach 15.30 - 17.00.
W ramach MOPR działają także specjalistyczne zespoły:

  • Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Al. 3-Maja 31;
  • Zespół Świadczeń Rodzinnych, ul. Sienkiewicza 16a;
  • Zespół Dodatków Mieszkaniowych, ul. Sienkiewicza 16a;
  • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Dmowskiego 47;
  • Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka, ul. Starowarszawska 4 i 6;
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Próchnika 34;
  • Zespół Interdyscyplinarny, ul. Próchnika 34.

Dyrektor: Zofia Antoszczyk
Adres: ul. Próchnika 34
Tel:  44 733 90 03
Strona internetowa: www.mopr.piotrkow.pl
E-mail: mopr@mopr.piotrkow.plsekretariat@mopr.piotrkow.pl

Domy Dziecka 

W Piotrkowie funkcjonują dwa Domy Dziecka. Obie placówki znajdują się w kompleksie budynków przy ul. Wysokiej. W 2023 roku zakończyliśmy kompleksową przebudowę tego obiektu. Dzięki temu powstały dwie niezależne od siebie placówki, w każda z nich może zaopiekować się czternaściorgiem dzieci.
W ramach wykonanej modernizacji przebudowane zostały wnętrza placówki. Łatwiej zadbać tutaj także o lepszą opiekę, wsparcie psychologiczne, podtrzymanie więzi między rodzeństwem oraz  indywidualny charakter oferowanej pomocy. Dzieci mieszkają w mniejszych pokojach, dzięki czemu mają lepsze warunki do rozwoju, nauki i odpoczynku. Urządzono także pokoje do integracji i zabawy. Placówka posiada również ogród z placem zabaw, w którym dzieci mogą aktywnie spędzać czas.
Domy Dziecka zapewniają całodobową opiekę swoim podopiecznym. Dzieci mogą tutaj liczyć na najlepszą opiekę i fachową pomoc terapeutyczną. Przede wszystkim znajdują tu jednak miłość, troskę i zainteresowanie.

Dyrektor: Danuta Malik
Adres: ul. Wysoka 24/26
Tel:  44 733 90 09
E-mail: domdzieckapiotrkow@op.pl
 
Pogotowie Opiekuńcze

To placówka zajmująca się wychowaniem i opieką nad młodzieżą, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Placówka zapewnia całodobową opiekę, a także wsparcie psychologiczne i pedagogiczne wychowankom i ich rodzicom.
Placówka jest podzielona na dwie cześć. Siedziba Pogotowia Opiekuńczego znajduje się w zabytkowym budynku przy ul. Wojska Polskiego 75, w którym może przebywać 14 dzieci. W obiekcie znajdują się pokoje, aneksy kuchenne i miejsca wypoczynku. Wokół placówki podopieczni mogą korzystać z boiska i placu zabaw.
Druga część Pogotowia Opiekuńczego to mieszkania przy Al. 3-go Maja oraz ulicy Słowackiego. Te lokalizacje zapewniają wychowankom miejsca do nauki, wypoczynku i komfortowego zamieszkania.

Dyrektor: Agnieszka Gnyp
Adres: ul. Wojska Polskiego 75
Tel:  44 733-91-92
E-mail: po@po.piotrkow.pl
 
Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek”

Początki świetlicy to lata osiemdziesiąte XX wieku. Wówczas przy ul. Norwida powstał Ogród Jordanowski „Bartek”. Na jego bazie utworzono świetlicę, która z biegiem lat rozwijała się. Ofertę wzbogacono o zajęcia socjoterapeutyczne, zaczęły także powstawać kolejne oddziały świetlicy.
W placówce organizowana jest praca opiekuńczo-wychowawcza oraz zajęcia socjoterapeutyczne ze stałymi grupami podopiecznych. Wychowawcy udzielają również pomocy dydaktycznej, pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej i socjalnej. Dzieci podczas zajęć mogą także liczyć na posiłek.
W ramach pracy świetlic wykwalifikowani specjaliści oprócz pomocy dydaktycznej prowadzą m.in. terapię pedagogiczną oraz psychologiczną, indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; zajęcia edukacyjne oraz tematyczne: plastyczne, kulinarne, rekreacyjne, umuzykalniające,  gry, zabawy, wycieczki i  spotkania.

Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” dysponuje obecnie 120 miejscami i działa w czterech lokalizacjach:
- siedziba główna „Bartek” – ul. C.K. Norwida 4 (30 miejsc);
- oddział „Promyk” – ul. Wojska Polskiego 54 (30 miejsc);
- oddział „Tęcza” – ul. Pawlikowskiego 1 (30 miejsc);
- odział „Piątka” – Al. 3 Maja 23 (30 miejsc).

Zajęcia w placówce organizowane są przez cały rok szkolny. Zapisy nowych dzieci odbywają przez cały rok, w zależności od wypełnionego limitu posiadanych miejsc. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka  osobiście zapisują dziecko do placówki, wypełniając kartę zapisu.
W okresie wolnym od zajęć dydaktycznych świetlica oferuje półkolonie, które od wielu lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Zajęcia organizowane są zarówno w ferie zimowe, jak i wakacje.

Dyrektor: Eliza Gałas
Adres: ul. C. K. Norwida 4
Tel:  44 649 76 53
Strona internetowa: www.swietlicabartek.com.pl
E-mail: bartek@swietlicabartek.com.pl

Pomarańczowa Linia

Piotrkowskie Centrum Profilaktyczno-Terapeutyczne "Pomarańczowa Linia" zlokalizowane  jest przy ul. Konarskiego 2 i wchodzi w strukturę świetlicy „Bartek”. Do Centrum mogą się zgłaszać lub być kierowane osoby do 25 roku życia z problemem uzależnienia oraz rodziny, w których występuje problem uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, internet, komputer). Prowadzone jest także wsparcie psychologiczne w postaci terapii indywidualnych dla dzieci i nastolatków oraz grup wsparcia dla rodziców tych dzieci, które mają różne stany depresyjne, zaburzenia emocjonalne czy problemy rodzinne.

W placówce pracują specjaliści pedagogiki, terapii uzależnień, psychologii oraz psychoterapii.
Oprócz pomocy osobom, które zgłoszą się do placówki, centrum prowadzi także działalność informacyjną  i edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Zajęcia z tego zakresu odbywają się m.in. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Takie spotkania prowadzone są nie tylko z dziećmi, ale również z rodzicami.

Terapeuci prowadzą również grupy wsparcia dla rodziców młodzieży z problemami uzależnień oraz udzielają wsparcia młodym osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące.
Centrum realizuje  dyżury w następujących godzinach:
- poniedziałek - 13.00-17.00,
- środa - 11.00-19.00,
 - wtorek, czwartek, piątek - 14.00-18.00.

Dyrektor: Eliza Gałas
Adres: ul. Konarskiego 2
Tel:  44 645 97 85, 44 645 97 86
Strona internetowa: www.orangeline.net.pl

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej działa w Piotrkowie już ponad 100 lat. Przez ten czas zmieniały się nazwy tego miejsca, a nawet lokalizacje. Dziś DPS funkcjonuje przy ul Żwirki, a dom w którym przebywają seniorzy wybudowany został na początku lat dziewięćdziesiątych. Obecnie placówka dysponuje 106 miejscami. Przebywać mogą w niej osoby w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chore oraz niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Dom zapewnia pobyt stały oraz okresowy z całodobową opieką w pokojach 1-, 2- i 3 – osobowych.

DPS jest w pełni przystosowany do zamieszkiwania w nim osób niepełnosprawnych i spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Mieszkańcy mają zapewnione warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność i niezależność, a także – w miarę możliwości – samodzielność.

Opiekę nad seniorami w domu sprawuje 80 pracowników wśród których są m. in. opiekunowie, pielęgniarki czy fizjoterapeuci.
Pracownicy DPS starają się również organizować czas seniorom. Prowadzone są zajęcia, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. W ciągu roku organizowane są różne imprezy o charakterze kulturalnym, rodzinnym oraz rekreacyjnym.
O warunkach przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej można przeczytać TUTAJ.

Dyrektor: Danuta Ratajska
Adres: ul. Żwirki 5/8
Tel: 44 647-51-72
Strona internetowa: www.dompomocy.pl
E-mail: sekretariat@dompomocypiotrkow.pl

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Dzienny Dom Pomocy Społecznej działa w budynku przy ul. Wojska Polskiego 127. Jest to ośrodek wsparcia o zasięgu lokalnym, a swoje działania kieruje przede wszystkim do emerytów oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, spowodowanej chorobą, wiekiem oraz niepełnosprawnością.
Podopieczni mają możliwość uczestniczyć w zajęciach, które orgaznizowane są w świetlicy placówki. Są one dostosowywane indywidualnie do predyspozycji podopiecznych, a na celu mają poprawę lub utrzymanie dotychczasowej sprawności każdego uczestnika w zakresie niezbędnym do możliwie niezależnego funkcjonowania. Są to m.in. zajęcia plastyczne, ruchowe, usprawniające, muzyczne i biblioteczne.

DDPS świadczy także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Są to czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze, gospodarcze oraz higieniczne.
Przy DDPS funkcjonuje także kuchnia, która serwuje posiłki dla podopiecznych Domu, emerytów oraz rencistów. W samym 2023 roku pracownicy DDPS przygotowali i wydali ponad 20 tysięcy obiadów.
Dzięki pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych z Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych DDPS realizuje również program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, dzięki któremu opieką i pomocą są objęte osoby, które zmagają się z niepełnosprawnościami.

Dyrektor: Monika Wojtania
Adres: ul. Wojska Polskiego 127
Tel: 44 646 14 87
E-mail:  ddps@ddps.piotrkow.pl

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Od 2021 roku w Piotrkowie funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, która powstała dzięki realizacji projektu „Razem możemy jeszcze więcej”. Ze sprzętu znajdującego się w wypożyczalni mogą skorzystać mieszkańcy Piotrkowa, którzy spełniają jedno z kryteriów:
- są osobami niesamodzielnymi, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- są osobami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
- są z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),
- osoby lub rodziny niesamodzielne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
Wśród dostępnego sprzętu są m.in. łóżka i materace rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, pionizatory, chodziki oraz pompy insulinowe.

Dokumenty potrzebne do wypożyczenia sprzętu znajdują się TUTAJ.

Adres: ul. Zamkowa 5
Tel: 44 645 98 12

Środowiskowy Dom Samopomocy

Placówka istnieje w Piotrkowie od 1997 roku i działa przy ul. Dmowskiego 20. Jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu o zasięgu ponadlokalnym. Przeznaczona jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym wymagających pomocy oraz wsparcia w zwiększeniu  zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.
Zajęcia odbywają się w formie grupowej i indywidualnej, a dostosowane są do szczególnych potrzeb uczestników. Są to zajęcia m.in. psychologiczne, relaksacyjno-ruchowe, plastyczne, muzyczne, komputerowe oraz kulinarne. Realizowany program pozwala m.in. na pogłębienie wiedzy na temat choroby, udzielnie wsparcia w sytuacja kryzysowych, poprawę praktycznych umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, rozwijanie zainteresowań oraz integrację ze społecznością lokalną.

Dyrektor: Iwona Czechowska-Trajdos
Adres: ul. Dmowskiego 20
Tel: 44 649 29 03
E-mail:  sdspt@op.pl

Miejski Żłobek Dzienny

Miejski Żłobek Dzienny działa przy ul. Belzackiej 97 E. Jest jedyną działającą na terenie miasta publiczną jednostką zajmującą się specjalistyczną opieką nad dziećmi w wieku do trzech lat.
Żłobek realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną. Zapewnia opiekę 100 dzieciom. W placówce mogą przebywać dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia.
Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-16.30 i pracuje przez jedenaście miesięcy w roku (w jednym z miesięcy wakacyjnych placówka jest zamknięta).

W placówce prowadzone są cztery grupy dla dzieci. Każda z nich posiada przestronną salę do zabawy (bawialnię), jadalnię, sypialnię i łazienkę. Sale wyposażone są w nowe, kolorowe, funkcjonalne meble, materace, kanapy, stoliczki i pufy dostosowane do wzrostu dzieci. Placówka posiada także własne zaplecze kuchenne, w którym przygotowywane są posiłki dla dzieci.
Miejski żłobek jest placówką dwukondygnacyjną. Na parterze znajdują się pomieszczenia dla dwóch młodszych grup, z kolei na piętrze są sale dla starszych dzieci. Do swojej dyspozycji dzieci mają także duży ogród, z którego korzystają w trakcie pogodnych dni. Cały obiekt jest monitorowany.
Szczegóły dotyczące rekrutacji do przedszkola można znaleźć  TUTAJ.

Dyrektor: Dorota Kałużniak
Adres: ul. Belzacka 97 E
Tel: 44 646 81 25
Strona internetowa: www.zlobek.piotrkow.pl
E-mail:  zlobek@zlobek.piotrkow.pl