Program Przeciwdziałania Przemocy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =

Podstawowym założeniem programu „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” jest tworzenie zintegrowanego systemu pomocy ofiarom oraz ich rodzinom, dążenie do scalenia rozproszonych dotąd działań instytucji tak, aby powstały koalicje na rzecz przeciwdziałania przemocy, skupiające specjalistów z różnych dziedzin, kompetencyjnie i emocjonalnie gotowych do udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą.

Żaden pojedynczy specjalista ani instytucja nie jest w stanie zareagować w sposób kompleksowy na każde zawiadomienie o znęcaniu się nad członkiem rodziny. Obecnie przyjmuje się, że najlepszą odpowiedzią na wyzwanie jakim jest interwencja w przemocy domowej oraz pomoc ofiarom przemocy jest działanie lokalnych zespołów interdyscyplinarnych.

Sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakłada koordynację i spójność działań, w tym dobry przepływ informacji między partnerami – jednostkami pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policją, instytucjami oświaty, organizacjami pozarządowymi i innymi zajmującymi się przemocą w rodzinie.

Pełna realizacja wyznaczonych celów jest uzależniona od stopnia zaangażowania tych podmiotów w stworzenie systemu umożliwiającego rodzinie uzyskanie specjalistycznego wsparcia i niezbędnej pomocy, by sama stawała się niezależna, wydolna i zaradna. Szczegóły programu dostępne są w załączniku poniżej.

Załączniki artykułu