Piotrków w liczbach

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 7 =
Link
3 + 7 =

Piotrków Trybunalski jest miastem na prawach powiatu. Leży w centralnej Polsce w województwie łódzkim. Jego powierzchnia wynosi 67,25 km2. Zamieszkuje w nim 67.264 osób (GUS na dzień 31.12.2022r.)

STRUKTURA LUDNOŚCI:

  2019 2020 2021 2022
Ogółem 73.090
/100%/
72.250
/100%/
71.252
/100%/
67.264
/100%/
Wiek przedprodukcyjny
/0-17 lat/
12.710
/17,39%/
12.477
/17,27%/
12.307
/17,27%/
11.311
/16,81%/
Wiek produkcyjny
M/18-64 lat/
K/18-59lat/
M  22.100
/30,24%/
K 20.038
/27,42%/
M  21.662
/29,98%/
K 19.759
/27,35%/
M  21.226
/29,79%/
K 19.384
/27,20%/
M  19.819
/29,46%/
K 18.024
/26,80%/
Wiek poprodukcyjny 18.242
/24,96%/
18.352
/25,40%/
18.335
/25,73%/
18.110
/26,92%/


RUCH NATURALNY LUDNOŚCI:

  2019 2020 2021 2022
Małżeństwa 609 421 544 479
Urodzenia  536 545 454 413
Zgony 909 1.107 1.164 962
Przyrost naturalny - 373 - 562 - 710 - 549


MIGRACJE LUDNOŚCI:  

  2018 2019 2020 2022
Napływ ludności
– ogółem
452 434 358 285
z zagranicy 25 b.d b.d b.d
Odpływ
-  ogółem
1.285 771 1.050 1.255
za granicy 13 b.d b.d b.d
Saldo migracji - 833 - 337 -692 -970

 
ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Wg stanu na koniec 2022 roku:
długość sieci wodociągowej z przyłączami – 290,74 km
długość sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – 287,63 km 
 

  2019 2020 2021 2022
Sieć wodociągowa w km /bez przyłączy/ 187,64 190,72 193,96 194,89
Sieć kanalizacji sanitarnej w km  /bez przyłączy/ 179,53 180,71 183,04 185,40
Liczba połączeń wodociągowych do budynków
i innych obiektów
7.222 7.340 7.433 7.519
Liczba połączeń kanalizacji sanitarnej do budynków i innych obiektów 4.658 4.812 4.895 4.949

 
CIEPŁOWNICTWO
Długość miejskiej sieci ciepłowniczej wynosiła 52,661 km, w tym:

 
sieć magistralna
w km
sieć rozdzielcza
w km
sieć przyłączeniowa
w km
2019 13,54 15,43 21,65
2020 13,92 15,82 21,82
2021 13,92 15,83 22,14
2022 13,95 16,27 22,45

 

GOSPODARKA ODPADAMI

Selektywnie
zebrane odpady
Makulatura
(Mg)
Szkło
(Mg)
Tworzywa sztuczne (Mg)  Odpady wielkogabarytowe
(Mg)
2020 977,704 1.109,35 1.554,13 790,60
2021 449,627 1.156,55 ​769,53 1.130,63
2022 1.246,7301 1.207,261 2.989,3802 936,532

 

Odpady niebezpieczne Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(Mg)
Tekstylia 
(Mg)
Przeterminowane leki 
(Mg)
2020​  25,15 12,3 3,0273
2021   16,80 11,43 3,8214
2022   70,25 14,97 3,1978


INFORMACJA O STANIE MIENIA 
na dzień 31 grudnia 2022 r. /wg cen ewidencyjnych brutto/:

Grupa Gmina Powiat
0 – Grunty 190.676.225,60 65.353.170,82
I - Budynki 288.981.804,15 60.379.832,98
II - Budowle 664.352.353,43 6.629.589,75
III – Kotły, maszyny energetyczne   5.553.803,78 301.317,51
IV – Maszyny, urządzenia, aparaty 12.863.790,84  2.391.180,49
V – Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne 608.415,30  276.961,60
VI – Urządzenia techniczne 53.516.178,51  2.804.585,89
VII – Środki transportu 9.796.580,36 582.478,18
VIII – Narzędzia, przyrządy ruchome, wyposażenie    12.545.320,37 2.274.703,59
Pozostałe mienie (należności długoterminowe, wybrane aktywa obrotowe, środki trwałe w budowie oraz długotrwałe aktywa finansowe)       191.258.874,22 21.615.011,82
Wartości niematerialne i prawne 15.357.444,03 891.313,88
Ogółem 1.445.510.790,59 163.500.146,51


PODMIOTY GOSPODARCZE:
Na koniec 2022 roku:
Ilość przedsiębiorców z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które rozpoczęły działalność do końca 2022 roku – 5.304, co stanowi 99,1 % ilości podmiotów wpisanych do końca roku 2021,
Ilość przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), które rozpoczęły działalność w 2022 roku – 269,
Ilość przedsiębiorców wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2022 roku – 315.

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON:

  2019 2020 2021 2022
Sektor publiczny 186 186 190 188
Sektor prywatny 7.261 7.528 7.670 7.709
Ogółem 7.447 7.714 7.860 7.897


STOPA BEZROBOCIA:
W roku 2022 stopa bezrobocia w wybranych miastach kształtowała się następująco:

   styczeń czerwiec grudzień
KRAJ 5,5 4,9 5,2
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  5,8 5,3 5,4
MIASTO Piotrków Trybunalski 5,7 5,3 5,2
POWIAT PIOTRKOWSKI 5,6 5,1 6,3


 

Kompleksowa informacja znajduje się w Raportach o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
które dostępne są TUTAJ

Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji
ul. Szkolna 28 wejście A pok. 254
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 732 18 36
e-mail: k.szymanska@piotrkow.pl 
tel. +48 44 732 18 75
e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl